Безкрайна наглост!

Хора сме, но не съвсем! У нас за елементарни неща се пишат дълги договори. Защо дълги?! Надали ще седнете да четете договор за очеваадни и маловажни неща и това ОРГАНИЗАТОРЪТ много добре го знае. Ето ви прости примери.

Това е морална програма без комерсиален подтекст, която ви стимулира да оцените служителите, с които пряко работите. За вашето тделено време можете да получите дребна награда.В дългия договор за нещо, което се изразява в полужителен, неутрален и негативен избор …

Цитат

Чл. 21. Всеки участник, спечелил награда за добро предложение към %%%, се съгласява неговото име да бъде публикувано на сайта %%%. Всеки участник се съгласява снимки и клипове, съдържащи неговия лик, отразяващи получаването на наградите, да бъдат публикувани на сайта или на печатни и електронни медии без да получава допълнително възнаграждение за това.

Чл. 22. Всеки участник, спечелил награда за добро предложение към %%%, се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получава допълнително възнаграждение за това.

Попаднах на една парньорска програма, която имаше доста примамлив едър шрифт и доста криминално-интимен ситен.

Цитат
3. Всяко плащане зависи от положителния изход на проверката по разплащанията и Партньора (включително проверка на Препратените потребители). Проверката се извършва от ОРГАНИЗАТОРА и включва проверка дали Партньорът спазва условията на настоящия Договор. Ако проверката е неуспешна (при установяване на нарушение на разпоредбите на настоящия Договор), на Партньора може да бъде начислена договорна неустойка в размер на 120 (сто и двадесет) лв. За срока на действие на Договора салдото по акаунта може да бъде проследявано от Партньора през панела за управление след влизане в Аукро.5. Заедно с първата изпратена на адреса на ОРГАНИЗАТОРА фактура, разписка или сметка:
a. Партньорът, който се явява търговец по смисъла на Търговския закон, е длъжен да изпрати:
i. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по Вписванията или Окръжния съд за търговци, които не са пререгистрирани в Търговския регистър към Агенция по Вписванията;
ii. Копие от карта БУЛСТАТ (ако разполага с такава);
iii. Копие от удостоверението за регистрация по ДДС на Партньора, или
iv. Декларация, че Партньорът не е регистриран по ДДС;
v. Подписан Договор (2 екземпляра).

б. Партньорът, който не се явява търговец по смисъла на Търговския закон, е длъжен да изпрати:
i. Декларация, че не е търговец по смисъла на Търговския закон;
ii. Копие от карта БУЛСТАТ (ако разполага с такава);
iii. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС на Партньора; или
iv. Декларация, че Партньорът не е регистриран по ДДС;
v. Подписан Договор (2 екземпляра)

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за:
a. невъзможност да регистрира Препратен потребител в Аукро,
б. невъзможност да признае регистрирано лице за Препратен потребител поради факта, че това лице изтрие/промени файл, съдържащ “бисквитка” (cookie) с информация за начина на препращане, който е бил получен след Кликване или поради факта, че потребителят не използва технологията “бисквитка”.
в. технически проблеми с показването на банери, панели, връзки или пренасочване на посетителите на Уебсайта на Партньора,
г. нередности, свързани с уреждането на плащания в рамките на Партньорската програма по причини, за които отговорност носи Партньорът.

2. Аукро има право да начисли на Партньора евентуалните разходи за съдебни дела, компенсации, неустойки, технически ремонти и други разходи вследствие на дейността на Партньора, която е в противоречие с Договора за Партньорска Програма с Потребител или е незаконна.

4. В случай на нарушение на разпоредбите на Членове 1-4 от настоящия Договор, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да изиска от Партньора да заплати договорна неустойка в размер на стойността на средствата, събрани по акаунта, с изключение на последствията, посочени в настоящия Договор. Плащането на договорната неустойка не изключва правото на ОРГАНИЗАТОРА да потърси компенсация, която надвишава стойността на договорната неустойка.

4. Страните приемат, че пощенската кутия, която управлява електронния адрес, посочен от Партньора в заявлението за кандидатстване, се проверява от него най-малко веднъж на 24 часа.

5. Партньорът дава съгласието си личните данни да бъдат използвани от ОРГАНИЗАТОРА и организациите, които си сътрудничат с ОРГАНИЗАТОРА в рамките на Партньорската програма, с цел управление и изпълнение на задълженията, произтичащи от Партньорската програма за ОРГАНИЗАТОРА и организациите, сътрудничещи си с ОРГАНИЗАТОРА в рамките на Партньорската програма, както и за маркетингови цели.

Кога в тази скапана държава, когато заплатите за нещо, то ще получите това, за което сте платили без допълнителни уговорки и уточнения?!

дискусията може да прочетете тук – http://bymywatch.com/index.php?topic=624.0

Comments are closed.