Нивата на звука при изстрел.

С изменения в закона за ЗОБВВПИ се въведе „Създава се ал. 5:„(5) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76“ Това е във връзка с опазването на слухът при стрелците. Супресор на български е заглушител. Заглушителите разрешени от закона заглушават с до 45 дб. Не до , а с до 45 дб. Или ако пушката дава 150 дб, то заглушителя може да свали максимално до 105 дб. При различните цеви и патрони шумът при изстрел е различен и съответно показанията на заглушаване са различни. Този проблем е решен, като всеки производител е маркирал и сертифицирал изделието си. Така всеки заглушител има характеристики, които го правят разрешен или забранен за притежание и/или употреба от граждански лица. Закона не предполага използването на домашно произведени, бутикови, поръчкови … заглушители. Тези изделия се закупуват с разрешително от служба КОС за придобиване и трябва да притежават съответният производствен сертификат, а поръчковите заглушители не притежават такъв. Отделно заглушителите попадат към основните части на ОО и притежаването/съхранение/транспорт без съответното разрешително се наказва от закона.  „22. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, супресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“

– граница на човешкия слух = 0 дцб.

– тих разговор = 52-56 дцб.

– изстрел от пневматично оръжие = 98 – 101 дцб.

– изстрел от карабина .22 LR = 130-131 дцб.

– изстрел от картечен пистолет (до 9 мм.) = 153-156 дцб.

– изстрел от пистолет (до 9мм Mag.) = 160-163 дцб.

– изстрел от карабина (до 8 мм.) = 165 – 170 дцб.

*****

– 110 dB е 2Х по-силен
– 120 dB e 4Х пъти по-силен
– 130 dB е 8Х пъти по-силен (над този граница се уврежда безвъзвратно слуха)
– 140 dB е 16Х пъти по-силен
– 150 dB е 32Х пъти по-силен
– 160 dB е 64Х пъти по-силен
– 170 dB е 128Х пъти по-силен
– 180 dB е 256Х пъти по-силен
– 190 dB е 512Х пъти по-силен
– 200 dB е 1024Х пъти по-силен

Comments are closed.