Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

 
Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие да следят валидността на документа и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл.87, ал. 1 от ЗОБВВПИ/Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/и подлежат на сериозни административни санкции (от 500 до 2 000лв. по различните текстове).
За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено КОС при съответното РУ”Полиция’’  следните документи :

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на късоцевно оръжие се прилагат:

 • Зявление (приложение 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);
 • Ксерокопие на лична карта;
 • Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса – такса носене – 20 лв и такса съхранение  – 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Джоб –1бр.

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие се прилагат:

 • Заявление (приложение 10) за ловно оръжие;
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • 5. Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 • 6. Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
 • 7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 • 8. Ксерокопие на лична карта;
 • 9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса –  такса носене – 20 лв. и такса съхранение  – 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Папка с джоб –1бр.

 

* От притежателите на ловно оръжие не се изисква копие от удостоверлението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.

За всяка промяна в разрешенията за носене и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, физическите лица заплащат такса в размер на 5 лв.

Comments are closed.