Новите закони за оръжието. Тенденции и приложение.

През тази година се изменят няколко закона свързани с оръжието, като цяло. Тук ще спомена измененията само за цивилния сектор, тъй като МВР и МО не ме интересуват /все пак в секцията има и тяхната законова база/. Като цало новите закони и наредби са добри и балансирани. Водят до подобряване и въвеждане на ред в  оръжейния бизнес без да са либерални. Основната посока в Евросъюза е затягането на контрола, като цало върху огнестрелното оръжие и боеприпасите. В съотвествие на евро директива, в която приблизително се казва, че от всяко оръжие , от което може да се извадят части за бойно оръжие, трябва да се води на отчет. Съответно при нас със закона от 17.09.2010 г. ЗОБВВПИ .

Що е оръжие?

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(2) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе, изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите, когато е:
1. направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба;
2. проектирано за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или е предназначено за промишлени или технически цели и може да се използва единствено за тази цел;
3. оръжие или копие на оръжие, което не е включено в категориите по чл. 5, произведено или чийто модел е разработен преди 1 януари 1900 г.
(3) Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие.
(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол по образец, издаден от лицата по чл. 133 и утвърден от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП) на МВР.
(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични и газови и сигнални оръжия.

Основните промени засягащи всички:

Чл. 5. (1) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А:
1. бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им;
2. автоматични огнестрелни оръжия;
3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет;
4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях;
5. боеприпаси за пистолети и револвери с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели.

Забранява се вноса и продажбата на автоматични оръжия от всякакъв тип включително и газови. Забранява се вноса и продажбата (може би и употребата) на заглушители включително и за пневматика . Забранява се продажбата на оръжие и боеприпаси по интернет /куриер-поща/ включително и неогнестрелни.

Пневматика (въздушно оръжие).

На практика всичко отива на регистрация. По паспортни характеристики от производителя почти всички, турски пружини и всички ПЦП са с достатъчно джаули за регистрация.

ГСО:

Газовото и въздушното бяха опоменати, като оръжие. Те се водят неогнестрелни оръжия. Прилага се и регистрация на купените и продадените газови и въздушни оръжия. Срока е до 14 дни ако го придобивате или 7 дни ако вие го прехвърляте.

КНО:

При огнестрелните оръжия новото е връщането на снарадяването на боеприпасите. Очаквайте появата на гилзи, кабси, съчми, куршуми, барут и т.н. Удължаване на срока на разрешителното на 5 г. Същия е периода и за техническия преглед на оръжието.  За подновяване на разрешително се носят всички необходими документи, като за ново придобиване. Увеличават се чуствително всички таксите.

документи за подновяване:

* Зявление (приложение 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
* Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
* Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
* Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
* Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);
* Ксерокопие на лична карта;
* Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
* Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
* Документ за платена държавна такса – такса носене – 20 лв и такса съхранение – 20 лв.
* Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
* Джоб –1бр.

За спортистите:

За спортносъстезателни нужди, за ловен туризъм и за промишлен лов – според доказаните потребности. Теоретически можете да придобиете хиляди стига да докажете по съответния ред /спортен календар и тренировъчна програма/ необходимостта от тях.

За търговците:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи – оръжейните магазини стават 5та категория. На практика ще се появят много нови магизини за огнестрелно оръжие, което ще покрие затварянето на интернет пространството. Всички оръжейни магазини стават за продажба на бойно оръжие и пиротехника.

За производителите:

Въвежда се зъдължителна маркировка на боеприпасите да най-малката опаковка.

–––––––––––––––––

Тази статия е доста обширна и ще я дописвам и допълвам. Това е версия 1 от 04.2011 !

–––––––––––––––––

Comments are closed.