НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ ВЪВ И ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 07.12.2010 г.
Приета с ПМС № 278 от 30.11.2010 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и контролът над тях във и от въоръжените сили на Република България, наричани по-нататък „въоръжените сили“.

(2) В случаите, когато дейностите по ал. 1 се извършват във и от структури на въоръжените сили, които не са ведомства – самостоятелни юридически лица, тези дейности се извършват от Министерството на отбраната.

Чл. 2. Във и от въоръжените сили се осъществяват следните дейности с ОБВВПИ:

1. придобиване, съхраняване и отчет на ОБВВПИ;

2. транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен, железопътен, въздушен и воден транспорт;

3. извършване на технически прегледи, регламентни работи, обслужване, ремонт и изпитвания на ОБВВПИ;

4. снемане от употреба, утилизация и унищожаване на излишни ОБВВПИ;

5. търговска реализация на излишни ОБВВПИ;

6. контрол върху дейностите с ОБВВПИ.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Чл. 3. (1) Въоръжените сили придобиват ОБВВПИ безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост или възмездно – чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Въоръжените сили придобиват възмездно ОБВВПИ:

1. чрез закупуване от търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи разрешения за производство и търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);

2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на правилника за прилагането му;

3. чрез закупуване от чуждестранни лица – търговци, притежаващи съответни национални разрешения за извършваните дейности.

Чл. 4. При предаване на ОБВВПИ на крайния получател от въоръжените сили продавачът и получателят изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:

1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера на оръжията;

2. калибърът, видът, количествата и производствените данни на боеприпасите и пиротехническите изделия;

3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества.

Раздел II.
Съхраняване и отчет на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Част I Съхраняване на оръжия

Чл. 5. (1) Оръжията се съхраняват в отопляеми и неотопляеми хранилища, които по своята конструкция и характер на оборудване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да осигуряват правилното съхранение на оръжията;

2. да са удобни за работа с оръжия, за наблюдението им и да създават условия за използване на средства за механизация на товаро-разтоварните дейности;

3. да осигуряват бързо внасяне и изнасяне на оръжията.

(2) Хранилищата трябва да имат:

1. шкафове, пирамиди, каси, стелажи и други съобразно съхраняваното имущество;

2. мълниезащитни устройства и подходящо електрическо осветление;

3. инвентар, инструменти, канцеларски материали и документация.

(3) Специфичните изисквания за съхраняване на оръжията се определят с акт на министъра на отбраната.

Чл. 6. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което се води специален дневник.

Чл. 7. (1) Оръжията, поставени в опаковъчни сандъци, се подреждат на фигури, като се оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.

(2) Сандъците се поставят с капака нагоре и се пломбират. Непълните сандъци се поставят най-отгоре на фигурата и се обозначават.

Чл. 8. Оръжия, монтирани на бойни машини (самоходни шасита и прицепи), се съхраняват в парковия район на войсковата част.

Чл. 9. Устройството и оборудването на парковия район трябва да осигуряват удобно разполагане на оръжията, техническото им обслужване и ремонт, да позволяват бързото им изнасяне, надеждната охрана, отбрана и пожарна безопасност.

Чл. 10. (1) При временно разполагане на войските в полеви условия се организират полеви паркове.

(2) Устройството и оборудването на полевия парк се определят от характера на местността, от атмосферните условия и от продължителността на времето за разполагане на войските в дадения район.

(3) Участъкът от местността, определен за полеви парк, трябва да осигурява безопасност и скритост на разполагането, възможност за организиране на охрана и бързото изнасяне на оръжията.

Чл. 11. (1) Оръжията на подразделенията се съхраняват в специално определени места, оборудвани с пирамиди, каси, маси и друг инвентар, осигуряващ правилното им съхранение и поддържане.

(2) Местата, определени за съхраняване на оръжия, трябва да са под непрекъсната охрана и да изключват всякаква възможност за нерегламентиран достъп.

Чл. 12. Оръжията се съхраняват обслужени и в комплект с полагащите им се индивидуални запасни инструменти и принадлежности.

Чл. 13. Оръжието на дежурните длъжностни лица може да се съхранява в дежурните стаи и караулните помещения при условия, осигуряващи техническата му изправност и опазване.

Част II Съхраняване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Чл. 14. Съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва с цел поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно съхраняване и готовност за бойно използване по предназначение.

Чл. 15. (1) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се съхраняват в специално определени складове и бази, а ремонтът и унищожаването на опасните такива – в специализирани места (цехове, полигони и подривни площадки), отговарящи на всички изисквания за взривна и пожарна безопасност.

(2) Съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва в специално проектирани и изградени закрити масивни (железобетонни или тухлени) отопляеми и неотопляеми хранилища от обвалован надземен, полуподземен и подземен тип задължително отделно от всички видове оръжия, имущества и материални средства при строго спазване на условията за съвместно съхранение.

(3) Боеприпаси може да се съхраняват в дежурните стаи и караулните помещения само за осигуряване на регламентираните потребности на лицата от денонощния наряд и караула.

(4) Забранява се съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия под навеси, в котловани и на фигури на открити площадки от полеви тип освен в следните случаи:

1. при товаро-разтоварни дейности от и на жп вагони, кораби и самолети;

2. при разполагане на войски в полеви условия;

3. при организиране на временни полеви складове.

(5) Забранява се съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в паркове и гаражи, натоварени или в клетки зад бойни машини и транспортни средства, както и в оръжейните стаи на подразделенията. По изключение това се допуска с разрешение на министъра на отбраната.

Чл. 16. (1) Складовете и базите по начина на ползване са постоянни (стационарни) и временни (полеви).

(2) По предназначение складовете и базите са войскови (раздавателни) и базисни.

(3) Към войсковите се отнасят складовете на подразделенията, частите и съединенията, включително летищните, корабните и гарнизонните.

(4) Към базисните се отнасят складовете и базите на подчинение на структурите от оперативно и стратегическо ниво.

Чл. 17. Складовете и базите за съхраняване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са взриво- и пожароопасни обекти, които се изграждат извън населените места, като районът за тяхното разполагане следва да отговаря на специфични изисквания по отношение на вида на почвата, релефа на местността, площта на района, лесното свързване към националните пътна и жп мрежи, местоположението и отдалечеността им спрямо важни граждански обекти, възможностите за построяване на необходимите хранилища и административни сгради, на охраната и отбраната и др.

Чл. 18. (1) Складовете и базите се състоят от техническа и административна територия.

(2) На техническата територия се разполагат хранилищата за съхраняване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и се извършват технически прегледи, обслужване, регламентни, товаро-разтоварни, транспортни и други работи.

(3) На административната територия се разполагат административните, служебните и битовите сгради, контролно-пропускателен пункт, противопожарна защита, гаражи, технически работилници и хранилища за материални средства.

Чл. 19. (1) Складовете и базите се ограждат с три реда телени огради с Г-образни бетонни колове и бодлива тел, между които се разполагат противопожарна защитна полоса и охранителна полоса с осигурена 24-часова въоръжена физическа охрана.

(2) На средната ограда се монтира периферната охранителна система и системата за видеонаблюдение.

Чл. 20. (1) Хранилищата за съхраняване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се изграждат с твърда бетонна настилка на пода, която да издържа натоварване, не по-малко от 4 t/m2, и се оборудват с прозорци с решетки, метални врати и естествена вентилационна система за поддържане на необходимия влаго-температурен режим.

(2) Хранилищата по ал. 1 следва да имат:

1. обваловане със землени валове – тристранно или четиристранно;

2. рампа с широчина 1,5 – 2 m, височина 1,2 – 1,4 m и разположена по цялата дължина на хранилището;

3. работна площадка пред фронта на хранилището с широчина не по-малко от 8 m;

4. тротоар около хранилището с широчина 0,8 – 1,0 m, отводнителна канавка и подпорна стена към вала;

5. средства за противопожарна защита;

6. инсталация за мълниезащита и защита от статично електричество;

7. електрическа, сигнално-охранителна и пожароизвестителна инсталация от взривобезопасен тип;

8. телефонна линия за свръзка.

Чл. 21. Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се предават и приемат от определени длъжностни лица съгласно изискванията на Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Чл. 22. (1) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се съхраняват комплектно в щатна опаковка, наредени на фигури, в пълно съответствие с изискванията за съвместно съхранение.

(2) Изключение от изискванията на ал. 1 правят елементите извън комплекта и елементите за ремонт.

Чл. 23. Разпределението на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия по хранилища и нареждането им на фигури се извършват така, че да се осигурят необходимите оптимални безопасни разстояния между хранилищата, правилното съвместно съхраняване, условия за извършване на товаро-разтоварни работи с използването на средства за механизация, правилно проветряване, възможност за контролиране на качественото и техническото им състояние, бързото изнасяне и др.

Чл. 24. Максималното количество боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които могат да се съхраняват в едно хранилище, се определя в зависимост от нормата на активното взривно вещество, изчислена по методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив.

Чл. 25. (1) Изстрелите с разделно-гилзово зареждане се нареждат със снарядите към външната ограда, а с бойните заряди – към техническата територия.

(2) Реактивните изстрели се съхраняват в хранилища, намиращи се в близост до вътрешната ограда, насочени с челните си части в безопасно направление.

Чл. 26. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се нареждат в хранилищата на фигури по номенклатури и партиди с капаците нагоре, като се оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.

(2) Сандъците от най-долния ред на фигурите се поставят на дървени подложки. Подложките се поставят така, че фигурите да бъдат устойчиви. Забранява се подложките да се заковават към сандъците.

(3) Сандъците от външните редове на фигурите се поставят с маркировката към проходите.

(4) За устойчивост фигурите с височина над 1,5 m се укрепват на половината им височина или на две места с подложки от летви, наредени на една линия.

(5) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с цилиндрична опаковка се нареждат на фигури в редове, отделени между редовете за устойчивост с дървени подложки.

Чл. 27. (1) Височината на фигурите не трябва да превишава допустимата височина за дадения вид боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

(2) Между фигурите се оставят проходи:

1. до тавана – не по-малко от 0,5 m;

2. между тях – от 10 до 20 cm;

3. между различните номенклатури в една фигура – 10 cm.

(3) Отделните партиди се разграничават с еднообразни указателни стрелки.

Чл. 28. (1) На всяка фигура с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от една партида се поставя попълнен фигурен етикет от страната на работния проход.

(2) Във всяко хранилище и в отчетното звено трябва да има схема на разполагането на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, която след всяко предаване и приемане се актуализира.

(3) На непълните сандъци от лицевата страна се нанася допълнителна маркировка „НЕПЪЛЕН“ и се залепва етикет със същия надпис. Във всяка партида може да има само един непълен сандък, който се поставя на най-горния ред от страната на работния проход.

Чл. 29. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия задължително се пломбират.

(2) Отворените херметични кутии с боеприпаси и пиротехнически изделия задължително се херметизират със смазка ПП 95/5 и парафинирана хартия.

(3) В един сандък се съхраняват боеприпаси само от една партида и с един теглови знак с изключение на унитарните изстрели, които може да са с различни теглови знаци.

Чл. 30. (1) Практическите, халосните, лафетопробните, инертните и учебните боеприпаси и пиротехнически изделия се съхраняват в отделни хранилища, а при недостиг на складова площ – в едно хранилище, но на отделна фигура. На фигурните им етикети се изписва с четлив надпис „ПРАКТИЧЕСКИ“, „ХАЛОСНИ“, „ЛАФЕТОПРОБНИ“, „ИНЕРТНИ“ или „УЧЕБНИ“.

(2) Снетите от употреба и забранени за стрелба боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия до сдаването им за утилизация се съхраняват временно в складовете и базите по чл. 16, ал. 4. На фигурите се поставя табела с надпис „ЗАБРАНЕНИ“.

(3) Специалните боеприпаси – запалителни, осветителни и димни, се съхраняват постоянно в складовете и базите по чл. 16, ал. 4.

Чл. 31. Боеприпасите за стрелково въоръжение, ръчните гранати, подривните шашки и капсул-детонаторите се съхраняват в хранилища, намиращи се в близост едно до друго, оборудвани със сигнално-охранителни системи, позволяващи сигнализация при дежурния по военно формирование или в караулното помещение.

Чл. 32. В хранилищата се поддържа необходимият влаго-температурен режим, за което се води специален дневник.

Чл. 33. Хранилищата за съхраняване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се оборудват с необходимите книги, инструкции, таблици, норми, канцеларско оборудване и инструменти.

Чл. 34. (1) Допускането до техническата територия на складовете и базите, отварянето и затварянето на хранилищата, предаването и приемането в тях на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършват съгласно Устава за войсковата служба във Въоръжените сили на Република България.

(2) Специфичните изисквания за съхраняването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се определят от министъра на отбраната.

Част III Отчет на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Чл. 35. Отчетът на ОБВВПИ във въоръжените сили се води съгласно изискванията на Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната.

Чл. 36. (1) В подразделенията, включително до рота и приравнените, отделен отчет на ОБВВПИ не се води. Водят се документи за контролиране на наличността им, за правилното им използване, съхраняване и опазване, посочени в Устава за войсковата служба във Въоръжените сили на Република България.

(2) В складовете и базите на тактическо и оперативно ниво, частите и съединенията, регионалните служби „Военна полиция“, както и в приравнените към тях, се води документален отчет на ОБВВПИ.

(3) В органите за управление на стратегическо ниво и служби „Военна полиция“ и „Военна информация“ се води оперативен отчет на ОБВВПИ.

Чл. 37. Ежегодно в началото на годината всички отчетни нива изготвят отчетни донесения за движението през предходната година, за техническото състояние и наличността към 1 януари на текущата година на ОБВВПИ, които се изпращат в старшата инстанция. Редът, сроковете и начинът на попълване на отчетните донесения се определят ежегодно от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура.

Чл. 38. (1) Ежегодно на всички отчетни нива се провежда годишно сверяване на наличностите и движението на ОБВВПИ. До оперативно ниво годишното сверяване се провежда пряко между личния състав на отчетните звена, а на стратегическо ниво – непряко по отчетни донесения. Редът, сроковете и план-графиците за провеждането му се определят ежегодно от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура.

(2) На тактическо ниво в складовете, базите, частите и в приравнените към тях сверяването се извършва пряко на всеки 3 месеца.

Чл. 39. (1) Ежегодно до 30 септември на текущата година се изготвя „Лимит за разхода на ракети, бойни и халосни припаси за бойна подготовка през следващата учебна година“.

(2) Лимитът за Българската армия се утвърждава от началника на отбраната, а лимитите за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – от министъра на отбраната или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Редът за заявяване, осигуряване, разходване и отчитане на лимитите по ал. 1 се определя за Българската армия с акт на началника на отбраната, а за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – от министъра на отбраната.

Глава трета.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Раздел I.
Транспортиране на оръжия

Чл. 40. (1) Оръжията се транспортират с автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт, след като са подготвени за това, съгласно изискванията на техническата им документация и при спазване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(2) Оръжията се транспортират опаковани в щатна или в друга подходяща опаковка, като сандъците, в които са поставени, са укрепени и с пломбирани капаци.

(3) Монтираните оръжия на бойни машини (самоходни шасита и прицепи) могат да се транспортират на собствен ход и без опаковка.

Чл. 41. Автомобилите, определени за транспортиране на оръжия, трябва да са технически изправни и да се натоварват, без да се превишава тяхната товароподемност.

Чл. 42. (1) При транспортиране на оръжия на собствен ход или с автомобилен транспорт се назначава старши на автомобила, а когато са повече автомобили – и старши на колоната.

(2) Старшият на колоната (старшият на автомобила) контролира спазването на правилата за движение и установените скорости.

Чл. 43. (1) Оръжията, с изключение на монтираните на бойни машини, се транспортират в закрити вагони, поставени в щатна опаковка или в сандъци, отговарящи на изискванията на чл. 40, ал. 2.

(2) Монтираните на бойни машини оръжия се транспортират укрепени на открити вагони.

Чл. 44. Товаренето и разтоварването на оръжия на транспортни средства се извършва ръчно или с помощта на средства за механизация на товаро-разтоварните работи при спазване на съответните правила за безопасност и инструкции за работа с тях.

Чл. 45. При натоварване на оръжия на воден транспорт се спазват следните изисквания:

1. оръжия се натоварват само в трюмовете на кораба; в изключителни случаи се допуска разполагането им на горните палуби, като се вземат необходимите мерки за укрепване на фигурите и предпазването им от заливане с вода;

2. преди натоварване корабните трюмове се почистват от други товари, включително остатъци от киселини, основи, нефтопродукти, негасена вар и др.

Чл. 46. Товаренето на оръжия на самолети (вертолети) се извършва от определени и инструктирани лица под непосредственото ръководство на командира на екипажа или на определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното разполагане на опаковката спрямо центъра на тежестта на самолета (вертолета).

Чл. 47. Опаковката се поставя с капаците нагоре на фигури без издадени сандъци и се укрепва, за да не се допусне разместването й по време на полета.

Чл. 48. (1) Охраната на транспортирането на оръжията се извършва от служба „Военна полиция“.

(2) Командирът (началникът) на съответното военно формирование/ръководителят на съответната структура, транспортиращи оръжия, изпраща заявка до съответната структура на служба „Военна полиция“, в която се посочват видът на транспортните средства и оръжията, и предлага маршрут на движение. За формированията от Българската армия заявките се изпращат чрез видовете въоръжени сили, а за останалите структури от въоръжените сили – от техния ръководител.

(3) Служба „Военна полиция“ осигурява полицейски ескорт, съобразен с вида и особеностите на транспортните средства и превозваните товари, в 3-дневен срок от получаване на заявката по ал. 2.

(4) При транспортиране на ОБВВПИ с железопътен транспорт охраната се организира от командира (началника) на военното формирование/ръководителя на съответната структура, транспортиращи оръжия.

Раздел II.
Транспортиране на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Чл. 49. (1) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се транспортират с автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт.

(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се транспортират в изправна щатна опаковка.

Чл. 50. (1) Автомобилите, определени за транспортиране на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, трябва да са технически изправни, осигурени с искроуловители и пожарогасителни средства.

(2) На лявата задна част на каросерията се поставя червен флаг с размери 40 x 40 cm, а на предната броня на автомобила се поставя табела „ВЗРИВООПАСНО“.

(3) Водачите на автомобилите се инструктират преди тръгване за мерките за безопасност при превозване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

(4) Автомобилите се натоварват, без да се превишава тяхната товароподемност.

Чл. 51. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се нареждат в каросерията на автомобилите както перпендикулярно, така и успоредно на движението им.

(2) Сандъците се подреждат така, че най-горният ред да бъде наравно с нивото на борда или да го надвишава най-много с една трета от височината на сандъка.

Чл. 52. (1) Дистанцията между отделните автомобили, превозващи боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, трябва да бъде не по-малка от 100 m, а скоростта на движение – не по-голяма от 50 km/h извън населено място, до 40 km/h в населено място и до 70 km/h по магистрала.

(2) Старшият на колоната автомобили се намира в кабината на първия, а въоръжената охрана – в каросерията на съпровождащ автомобил, който се движи след последния автомобил на колоната.

Чл. 53. При транспортирането на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с автомобилен транспорт се забранява:

1. натоварените автомобили да се зареждат с гориво или да се прелива гориво от резервоара на един автомобил в резервоара на друг, както и да се извършват ремонтни дейности;

2. двигателите да се подгряват с открит огън;

3. съвместно превозване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и запалими течности;

4. пушенето в автомобилите или на разстояние, по-малко от 25 m от тях;

5. превозването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в ремаркета;

6. спирането на отделни автомобили или автомобилни колони в населени места;

7. пътуването в лоши атмосферни условия (силни гръмотевици, бури, гъста мъгла и др.);

8. превозването на хора в каросериите на автомобилите и допускането на външни лица при спиране и почивка освен охраната.

Чл. 54. (1) Транспортирането на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с железопътен транспорт се извършва с товарни и по изключение със смесени влакове при спазване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски.

(2) Вагоните трябва да са закрити, изправни, чисти, с технически паспорт и с изключени спирачки.

(3) Преди натоварване на вагоните се затварят прозорците и капаците им, а ключалките на вратите, от които не се товари, се завързват здраво.

(4) След натоварване на вагоните се извършва проверка на натоварените количества боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и качеството на натоварването, след което вратите се затварят, ключалките им се завързват здраво и се пломбират.

Чл. 55. (1) Вагоните, натоварени с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, се прикачват в последната четвърт на влаковата композиция. Между тях и локомотива трябва да има най-малко 6 товарни вагона с незапалими материали.

(2) Когато във влаковата композиция има и вагони със запалими материали, те се прикачват след вагоните с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и се разделят с най-малко 3 вагона с незапалими материали.

(3) Маневрите на вагони с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършват винаги с прикачен през 6 вагона локомотив.

(4) При продължителен престой в жп гарите вагоните с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се отделят под охрана на коловоз, намиращ се на не по-малко от 200 m от гаровите и други сгради.

Чл. 56. (1) Изпращачите на ешелони с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни в установения срок да уведомят едновременно отправната гара и получателите за транспортирането им.

(2) Получателите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия следва да освободят вагоните 6 часа след уведомяването им за пристигането на ешелона на получаващата гара. При невъзможност получателят осигурява надеждна охрана до окончателното им извозване.

Чл. 57. (1) При възможност в един вагон се натоварват боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от една номенклатура и една партида.

(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се натоварват комплектно.

(3) При натоварването в един вагон на няколко номенклатури боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се спазват правилата за съвместно съхраняване и транспортиране.

(4) При натоварване надлъжните оси на изстрелите следва да са успоредни на осите на вагоните (перпендикулярно на движението).

(5) Опаковката на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се нарежда плътно на фигури и се укрепва, за да не се допусне падане, разместване или удряне при транспортирането.

(6) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в кръгла опаковка се укрепват с летви, за да не се допусне търкалянето им при транспортирането. Не се допуска заковаване на летвите към опаковката.

Чл. 58. При натоварване на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на воден транспорт се спазват следните изисквания:

1. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се натоварват само в трюмовете на кораба; в изключителни случаи се допуска разполагането им на горните палуби, като се вземат необходимите мерки за укрепване на фигурите и предпазването им от заливане с вода;

2. преди натоварване корабните трюмове се почистват от други товари, включително остатъци от киселини, основи, нефтопродукти, негасена вар и др.;

3. при натоварване и разтоварване на плавателни съдове транспортните средства се доближават до тях поединично;

4. местата за натоварване и разтоварване на плавателни съдове трябва да бъдат разположени на не по-малко от 200 m от други обекти.

Чл. 59. Натоварените плавателни съдове с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извеждат незабавно от пристанището (кея) на рейд. При товаренето на корабите от рейд те се разполагат от фарватера на разстояние, не по-малко от 25 m.

Чл. 60. (1) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се превозват с транспортни самолети и вертолети, като преди натоварването им се извършва технически преглед.

(2) Осколочните, осколочно-фугасните, бронебойните и кумулативните боеприпаси могат да се транспортират в снаряден вид. Останалите се транспортират в неснаряден вид.

Чл. 61. Товаренето се извършва от определени и инструктирани лица под непосредственото ръководство на командира на екипажа или на определено от него длъжностно лице от екипажа, който следи за правилното и равномерното разполагане на опаковката спрямо центъра на тежестта на самолета (вертолета).

Чл. 62. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се поставят така, че надлъжните оси на изстрелите да са перпендикулярни на посоката на полета.

(2) Преди транспортирането се свалят капаците на металните кутии с бойни минохвъргачни заряди. Те се поставят обратно след разтоварването.

(3) Опаковката се поставя с капаците нагоре на фигури без издадени сандъци и се укрепва, за да не се допусне разместването й по време на полета.

(4) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в кръгла опаковка се укрепват с подпорни трупчета, поставени под крайните опаковки, за да не се допусне търкалянето им при транспортиране.

(5) Фигурите с боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се закрепват със сдвоени въжета в следната последователност: отначало в надлъжна посока, а след това в напречна.

Чл. 63. Охраната на транспортирането на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се организира и извършва по реда на чл. 48.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, РЕГЛАМЕНТНИ РАБОТИ, ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ И ИЗПИТВАНИЯ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Технически прегледи, обслужване и ремонт на оръжия

Чл. 64. Техническите прегледи на оръжия се провеждат с цел:

1. установяване на техническото състояние и комплектуването на оръжията;

2. определяне на неизправностите, получени при използването на оръжията, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им;

3. проверяване спазването на условията за съхранение на оръжията.

Чл. 65. Техническото обслужване на оръжия се извършва с цел осигуряване на:

1. постоянна техническа изправност;

2. безотказност при работа;

3. максимален междуремонтен срок;

4. отстраняване на неизправностите и причините за тях, водещи до преждевременно износване и счупване на възли и механизми.

Чл. 66. (1) Ремонтът на оръжия се провежда с цел възстановяване на експлоатационните характеристики съгласно техническата документация и запазването им за целия период на експлоатация.

(2) Ремонтът на оръжия включва демонтажно-монтажни, шлосерски, ковашки, заваръчни, термични, механични и други работи, в резултат на които детайлите придобиват първоначалната си форма и размери, а механичните им свойства се привеждат в съответствие с техническите изисквания.

(3) Ремонтът на оръжия във военните формирования се извършва с участието на личния състав, който ги експлоатира (разчет, екипаж).

Чл. 67. (1) Оръжията се предават за ремонт заедно с индивидуалния комплект запасни инструменти и принадлежности и техническата им документация.

(2) Извършеният ремонт и настъпилите изменения в качественото състояние на оръжията се отразяват в индивидуалната им техническа документация.

Чл. 68. Техническият преглед, техническото обслужване и ремонтът на оръжията, монтирани на бойни машини (самоходни шасита и прицепи), се провеждат комплексно.

Чл. 69. Редът, сроковете, обемът и последователността на работите за технически преглед, обслужване и ремонт на оръжията, използваните инструменти и принадлежности, смазочни и експлоатационни материали и разходните норми се определят в ръководствата, наставленията, техническите описания и инструкциите по експлоатация.

Раздел II.
Технически прегледи, регламентни работи, обслужване, ремонт и изпитвания на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Чл. 70. Контролът за техническото състояние на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провежда с цел поддържането им в постоянна техническа изправност, годност за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение и включва:

1. планови или извънпланови технически прегледи;

2. регламентни работи;

3. извършване на полигонни и лабораторни изпитвания;

4. провеждане на техническо обслужване и ремонт.

Чл. 71. Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провеждат с цел:

1. установяване на годността им за безопасно дългосрочно съхранение и готовност за бойно използване по предназначение;

2. установяване на измененията в техническото състояние, херметизацията и антикорозийните им защитни покрития и отстраняване на причините, предизвикали тези изменения;

3. определяне на необходимите дейности за ремонт и техния обем за привеждане на БВВПИ в техническа изправност.

Чл. 72. (1) Техническите прегледи, регламентните работи и обслужването на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провеждат по утвърден от командира (началника) на военните формирования план от назначени комисии веднъж годишно, в топло и сухо време.

(2) Техническите прегледи се провеждат на постоянни и временни пунктове, осигурени с необходимото техническо оборудване, инструменти и материали.

(3) На технически прегледи се подлагат два процента от боеприпасите в партидата, но не по-малко от два сандъка. При констатиране на неизправности прегледаното количество се удвоява. Ако и при повторния преглед се установят неизправности, партидата се проверява изцяло.

(4) За резултатите от проведените технически прегледи и регламентни работи комисията по ал. 1 изготвя акт, който се изпраща в старшата инстанция.

Чл. 73. При техническите прегледи на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се установява:

1. техническото им състояние и съответствие на категорията;

2. измененията, настъпили в тях при съхранението, и причините за тях;

3. наличието на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба или ограничено годни;

4. правилното им комплектуване и съответствието на маркировката;

5. характерът и обемът на необходимите ремонтни работи;

6. правилното водене на отчета им;

7. изпълнението на изискванията по съхранението им.

Чл. 74. (1) Техническите прегледи се провеждат съгласно изискванията на техническите описания и инструкциите за експлоатация.

(2) Регламентните работи се провеждат в обем и в срокове, указани в техническите описания и в инструкциите за експлоатация.

Чл. 75. (1) При откриване на дефекти боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се привеждат в по-ниска категория.

(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са негодни за дългосрочно безопасно съхранение и бойно използване, се прекатегоризират в трета категория, снемат се от употреба и се предават за утилизация.

Чл. 76. При техническото обслужване се извършват:

1. почистване на стара и негодна смазка, замърсявания и корозия;

2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;

3. замяна на негодни елементи;

4. херметизация;

5. възстановяване на маркировката;

6. ремонт на неизправна опаковка.

Чл. 77. Необходимостта от ремонт се установява от резултатите на техническите прегледи и регламентните работи или се определя от установените междуремонтни срокове. Ремонтът на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва в специализирани и оборудвани за тази цел места.

Чл. 78. При ремонта се извършват:

1. отстраняване на корозията;

2. нанасяне на ново антикорозийно покритие;

3. възстановяване на формата и размерите на определени елементи;

4. замяна или коригиране теглото на бойните заряди;

5. замяна на неизправни пресовани детонатори, взриватели или капсулни втулки;

6. херметизация;

7. отстраняване на побитости;

8. отстраняване на клатенето и изкривяването на снаряда в дулцето на гилзата.

Чл. 79. (1) Изпитванията на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се провеждат планово или извънпланово (при възникнала необходимост) в специализирани лаборатории и полигони по изготвени от производителя или от специалистите на лабораторията/полигона програми и методики.

(2) Обектите по ал. 1 следва да отговарят на нормативните и техническите изисквания за извършване на изпитвания на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

(3) Изпитванията биват лабораторни и полигонни.

(4) На лабораторни изпитвания се подлагат боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, показали отклонения от нормалното действие и дефекти при стрелба или от партиди с изтекъл срок на съхранение.

(5) На полигонни изпитвания се подлагат боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с констатирани неизправности при техническите прегледи и регламентните работи, показалите отклонения от нормалното действие при проведени учебно-бойни стрелби или отклонения от техническите изисквания при проведените лабораторни изпитвания.

Чл. 80. (1) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, показали резултати, различни от тези в техническите изисквания при проведените полигонни и лабораторни изпитвания, се прекатегоризират в трета категория и се снемат от употреба с акт на министъра на отбраната, след което се предават за утилизация.

(2) На боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, показали резултати, отговарящи на тези в техническите изисквания, се удължава срокът на годност.

Чл. 81. (1) Всички видове боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се делят на 3 категории.

(2) Първа категория боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са тези, които отговарят на следните условия: нови, годни за бойно използване и дългосрочно съхранение, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан, отговарящи по всички показатели на изискванията на действащата техническа документация.

(3) Втора категория боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия са тези, които отговарят на следните условия: годни за бойно използване и дългосрочно съхранение, на които техническият и експлоатационният ресурс не е изчерпан или е удължен след съответните полигонни и лабораторни изпитвания, с несъществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които не пречат на нормалната им експлоатация или се нуждаят от ремонт.

(4) Трета категория са боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които отговарят поне на едно от следните условия:

1. забранени за стрелба;

2. опасни за бойно използване и дългосрочно съхранение боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и елементи за тях;

3. на които техническият и експлоатационният ресурс е изчерпан;

4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат на нормалната им експлоатация и не подлежат на ремонт.

(5) Определянето на категориите на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се извършва при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната, въз основа на:

1. проведени технически прегледи;

2. проведени регламентни работи;

3. проведени полигонни и лабораторни изпитвания;

4. качествения им отчет.

Глава пета.
СНЕМАНЕ ОТ УПОТРЕБА, УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Снемане от употреба

Чл. 82. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се снемат от употреба при наличие на някое от следните условия:

1. заповед за снемане от въоръжение;

2. количества, надхвърлящи щатните потребности;

3. изчерпване на техническия и експлоатационния ресурс;

4. негодност за употреба и опасност за съхранение;

5. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат на нормалната им експлоатация и не подлежат на ремонт;

6. спряно производство и невъзможност за осигуряване с резервни части.

(2) Снемането от употреба на ОБВВПИ се извършва при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.

Раздел II.
Утилизация и унищожаване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Чл. 83. (1) Утилизацията на ОБВВПИ се извършва съгласно Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба в обекти, отговарящи на изискванията за безопасност и охрана и на изискванията на действащото законодателство за опазване на околната среда.

(2) Обектите по ал. 1 могат да бъдат имоти – в управление на Министерството на отбраната/съответната структура, и имоти – собственост на други лица.

(3) Използваните технологии в обектите по ал. 1 трябва да осигуряват:

1. комплексност на преработка на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и техните компоненти;

2. необратимост на процеса на утилизация;

3. обработка на всички елементи на ОБВВПИ;

4. безопасност на процесите на утилизация;

5. икономическа ефективност;

6. ефективен и надежден мониторинг на опазването на околната среда.

(4) Сроковете за утилизация се определят от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура.

(5) В процедурите по утилизация на ОБВВПИ в обекти – в управление на Министерството на отбраната/съответната структура, могат да участват български или чуждестранни юридически лица, както и техни обединения.

(6) Лицата по ал. 5 трябва да притежават разрешение за производство на ОБВВПИ за дейност утилизация съгласно изискванията на ЗОБВВПИ, което не е задължително да включва всички номенклатури ОБВВПИ, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

(7) Лицата по ал. 5 трябва да представят технологични карти за всички номенклатури ОБВВПИ, подлежащи на утилизация по съответната процедура.

Чл. 84. (1) Боеприпаси и пиротехнически изделия, невзривили се при учебно-бойни стрелби, се унищожават на място без преместване от специално назначени полигонни команди.

(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, опасни за съхранение и транспортиране, се унищожават на близки полигони или на специално оборудвани подривни площадки.

(3) Елементи от боеприпаси и пиротехнически изделия, като взриватели, капсулни втулки, детонатори, капсул-детонатори, предавателни заряди, капсуловани възпламенители, елементи на газгенератори, трасьори, барутни петарди, усилващи заряди, звездни бомби, сигнални ракети и др., се унищожават чрез взривяване или изгаряне.

(4) Оръжия, възли, агрегати и детайли от тях могат да се унищожават чрез начупване или нарязване с последващо използване на получения скрап.

Глава шеста.
ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 85. (1) На продажба по наредбата подлежат ОБВВПИ, разрешени от закона и снети от употреба.

(2) Продажбата на ОБВВПИ се извършва на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, които притежават разрешение за производство и/или търговия, издадено от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“ на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, получено при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и на лица, притежаващи лицензия или разрешение по смисъла на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на правилника за прилагането му.

Чл. 86. (1) Ежегодно до 31 януари Щабът по отбраната/структура, определена от съответния ръководител, изготвя и представя за утвърждаване от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура списък на излишните за Българската армия/съответната структура ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба.

(2) Списъкът по ал. 1 съдържа два раздела – „За търговска реализация“ и „За утилизация“:

1. в раздел „За търговска реализация“ се включват:

а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия първа и втора категория и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, които не са били включвани в този раздел в предходни години;

б) оръжия, които не са били включвани в този раздел в предходни години;

2. в раздел „За утилизация“ се включват:

а) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, които са категоризирани в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 2;

б) боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия първа и втора категория и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, които не са могли да бъдат реализирани в срока и по реда на чл. 92, ал. 1;

в) оръжия, които не са могли да бъдат реализирани в срока и по реда на чл. 92, ал. 1.

(3) Включените в списъка по ал. 1 ОБВВПИ се считат за снети от употреба с утвърждаването на списъка.

(4) Списъкът по ал. 1 се изготвя по видове ОБВВПИ, номенклатури, количества, комплектност (резервни части), категория за боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и местонахождение. Списъкът е валиден за календарната година, през която е издаден. При необходимост списъкът може да бъде актуализиран по реда на ал. 1.

Чл. 87. (1) Министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура назначава постояннодействаща комисия, която в срок, определен с негов акт, от получаване на списъка по чл. 86, ал. 1 определя началните продажни цени. Определената от комисията стойност на ОБВВПИ без данък върху добавената стойност е начална продажна цена франко местонахождението им при продажбата.

(2) На всеки 3 месеца комисията по ал. 1 може да намалява началната продажна цена на номенклатурите от списъка, които в съответния период не са продадени. С решение на комисията по ал. 1 цената може да бъде намалена при първите две оценки с не повече от 20 на сто, а при третата – с не повече от 30 на сто. Решението на тази комисия влиза в сила от датата на утвърждаването му от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура.

Чл. 88. (1) След определяне на началните продажни цени по реда на чл. 87 министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура определя способа за продажба на ОБВВПИ – пряко от Министерството на отбраната/съответната структура или чрез комисионер.

(2) Определянето на способа за продажба се извършва въз основа на мотивирано предложение от компетентната структура в Министерството на отбраната/съответната структура.

Чл. 89. (1) При пряка продажба на ОБВВПИ поканата за участие в процедурите по покупко-продажба на ОБВВПИ се публикува на интернет страницата на Министерството на отбраната/съответната структура и в един централен всекидневник до 5 работни дни след определянето на началните продажни цени.

(2) Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 85, могат да представят писмено съгласие за участие в процедурата по договаряне, като прилагат заверено копие на документите, удостоверяващи правото им да извършват съответния вид дейност, а за търговците, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър – и удостоверение за актуално състояние.

(3) На лицата, представили документите по ал. 2, комисията по чл. 87, ал. 1 осигурява достъп до списъка по чл. 86, ал. 1.

(4) Всеки месец до 10-о число лицата по ал. 2 могат да подават предложения за закупуване на ОБВВПИ в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Министерството на отбраната/съответната структура. Предложението за цена се поставя в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена“.

(5) Предложението по ал. 4 съдържа: вида, количествата, предложението за цена, поставено в малък непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена“, заверено копие от лицензията или разрешението за съответния вид дейност и оригинал от платежно нареждане за внесен депозит по сметка на Министерството на отбраната/съответната структура в размер 10 на сто от размера на началната продажна цена на номенклатурите, за които се подава предложение, а за търговците, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър – и удостоверение за актуално състояние.

Чл. 90. (1) Всеки месец между 10-о и 20-о число при наличие на постъпили предложения по реда на ал. 4 министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за закупуване на ОБВВПИ, която се състои от петима членове. Комисията задължително включва юрист, финансист и специалисти по ОБВВПИ, които се разглеждат за търговска реализация.

(2) Комисията по ал. 1 заседава след 20-о число на съответния месец.

(3) Процедурата по продажба на ОБВВПИ може да се проведе, в случай че поне един кандидат е подал предложение за закупуване по чл. 89, ал. 4.

(4) Комисията съставя протокол за дейността си, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. списък на подадените предложения;

3. резултатите от разглеждането и оценяването на предложенията;

4. класираните кандидати и предложените от тях цени.

(5) Комисията извършва оценка и класиране на предложенията по критерия „най-висока предложена цена“.

(6) В случай на две еднакви най-високи ценови предложения за една и съща позиция от списъка по чл. 86, ал. 1 комисията определя срок, в който участниците с еднакви най-високи ценови предложения представят нови ценови предложения, които са равни или по-високи от достигнатото най-високо предложение.

(7) Протоколът по ал. 4 се утвърждава от министъра на отбраната/ръководителя на съответното ведомство и копие от него се предоставя на комисията по чл. 87, ал. 1.

(8) Министърът на отбраната/ръководителят на съответната структура или упълномощено от него длъжностно лице сключва договор за покупко-продажба с кандидата, предложил най-висока цена.

(9) Ако кандидатът или негов упълномощен представител не се яви за сключване на договор в указаните в поканата време и място, депозитът му се задържа, като се поканва класираният на второ място кандидат за сключване на договор.

(10) Ако и класираният на второ място кандидат откаже да сключи договор, депозитът му се задържа и процедурата се прекратява.

(11) Ако лицето, с което е сключен договор, не заплати стойността на ОБВВПИ, договорът се прекратява, а депозитът му се задържа.

(12) На всички останали кандидати депозитите се освобождават в срок 10 работни дни от сключването на договора.

Чл. 91. (1) При продажба на ОБВВПИ чрез комисионер същият се избира по реда на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.

(2) Преоценката на ОБВВПИ, които се продават чрез комисионер, се извършва при условията и по реда на чл. 87, ал. 2.

Чл. 92. (1) Оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които не са продадени за срок 12 месеца, считано от датата на включването им в раздел „За търговска реализация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, се включват в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1 и за тях се открива процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация.

(2) Оръжията, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, както и боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия първа и втора категория и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, могат да бъдат продавани, при условие че:

1. за тях не е открита процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация;

2. за тях е завършена процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация, избран е изпълнител и е сключен договор, но същите се намират в складовете на Министерството на отбраната/съответната структура и изпълнителят е съгласен; в този случай договорът за утилизация се прекратява частично или изцяло в зависимост от предмета на продажбата.

(3) Боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, категоризирани в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 2, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, не могат да бъдат продавани, а само утилизирани.

Чл. 93. Оръжията, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, както и боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия първа и втора категория и категоризираните в трета категория съгласно изискванията на чл. 81, ал. 4, т. 1, 3 и 4, включени в раздел „За утилизация“ от списъка по чл. 86, ал. 1, могат да бъдат предоставяни безвъзмездно на юридически лица на бюджетна издръжка при спазване разпоредбите на действащото законодателство, при условие че:

1. за тях не е открита процедура по чл. 89 или чл. 91;

2. за тях не е открита процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация;

3. за тях е завършила процедура по възлагане на обществена поръчка за утилизация, избран е изпълнител и е сключен договор, но същите се намират в складовете на Министерството на отбраната/съответната структура и изпълнителят е съгласен; в този случай договорът за утилизация се прекратява частично или изцяло в зависимост от предмета на продажбата.

Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 94. Командирите (началниците) от всички степени осъществяват контрол върху дейностите с ОБВВПИ в рамките на функционалните им задължения.

Чл. 95. (1) В плана за подготовка на военните формирования, складовете и базите през годината се планират обемът, времето и длъжностните лица за провеждане на контролните дейности на ОБВВПИ.

(2) Резултатите от контролните дейности се отразяват в специални книги.

Чл. 96. Контролът върху дейностите по глава пета, раздел II се осъществява от министъра на отбраната/ръководителя на съответното ведомство или от определено от него длъжностно лице. Конкретните мерки за контрол се уговарят между министъра на отбраната/ръководителя на съответното ведомство и лицето, избрано за изпълнител на утилизацията.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. „Боеприпаси с изтекъл срок на годност“ са артилерийски изстрели, реактивни снаряди, бойни части на ракети, торпеда, авиационни и дълбочинни бомби, патрони от стрелково оръжие, гранати, инженерни и морски мини, фугаси и др., на които е изтекъл срокът на годност, през който те са годни за дългосрочно безопасно съхранение и готови за бойно използване по предназначение.

2. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхранение на дадена номенклатура ОБВВПИ.

3. „Снарядени боеприпаси“ са боеприпаси със завит на тях взривател и които са готови за бойно използване по предназначение.

4. „Опасни за бойно използване и дългосрочно съхранение боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и елементи за тях“ са следните:

а) стреляни и невзривили се снарядени снаряди, мини, гранати и реактивни снаряди, морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване;

б) снарядени изстрели, които са били подложени под действието на взрив, огън при пожар, аварии при транспортиране, паднали от височина над 3 м в опаковка и под 1 м без опаковка, със следи от удар по корпусите на снарядите, мините, челните части, морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване, и челните взриватели и с взриватели, на които са пробити или смачкани мембраните;

в) взривателите с механични повреди, със снети предпазни капачки и смачкани, скъсани или липсващи мембрани, както и снарядите, мините и реактивните снаряди в снаряден вид с такива взриватели;

г) гранати и мини с поставени в тях запалки;

д) детонатори и шашки с поставени в тях капсул-детонатори;

е) разривните заряди в снаряди, мини, гранати и реактивни снаряди, морски боеприпаси и авиационни средства за поразяване с настъпили физико-химични изменения или механични повреди;

ж) бездимни барути, загубили химическата си устойчивост;

з) без или със нарушена маркировка;

и) негодни за употреба пиротехнически изделия и взривни вещества.

5. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба“ са тези, показали резултати, неотговарящи на изискванията на техническата документация, при проведени полигонни и лабораторни изпитвания и прекатегоризирани в трета категория.

6. „Съответна структура“ е служба „Военна полиция“, служба „Военна информация“, военните академии и висшите военни училища, Военномедицинската академия и Националната гвардейска част.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 2, ал. 2 ЗОБВВПИ.

§ 3. Отменя се Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната, приета с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 80 от 2008 г.).

§ 4. До 7 дни от влизане в сила на наредбата списъкът по чл. 84, ал. 1 за 2010 г. от отменената наредба по § 3 се привежда в съответствие с изискванията на чл. 86.

§ 5. Недовършените процедури за продажба на ОБВВПИ към датата на влизане в сила на наредбата се довършват по новия ред.

Comments are closed.