Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.

октомври 29th, 2015 Явор Тодоров

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

 
Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички граждани, притежаващи разрешения за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие да следят валидността на документа и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

Гражданите, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че са в нарушение на чл.87, ал. 1 от ЗОБВВПИ/Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/и подлежат на сериозни административни санкции (от 500 до 2 000лв. по различните текстове).
За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено КОС при съответното РУ”Полиция’’  следните документи :

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на късоцевно оръжие се прилагат:

 • Зявление (приложение 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители наМВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието -служебна бележка от съответното ведомство);
 • Ксерокопие на лична карта;
 • Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса – такса носене – 20 лв и такса съхранение  – 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Джоб –1бр.

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие се прилагат:

 • Заявление (приложение 10) за ловно оръжие;
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 • 5. Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 • 6. Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
 • 7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 • 8. Ксерокопие на лична карта;
 • 9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 • Документ за платена държавна такса –  такса носене – 20 лв. и такса съхранение  – 20 лв.
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 • Папка с джоб –1бр.

 

* От притежателите на ловно оръжие не се изисква копие от удостоверлението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.

За всяка промяна в разрешенията за носене и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, физическите лица заплащат такса в размер на 5 лв.

Законът за изтребление на разбойниците от 1922 г.

февруари 17th, 2014 Явор Тодоров

Законът за изтребление на разбойниците от 1922 г. – закон, който ни трябва и днес!

Любопитен закон за изтребление на разбойниците от 1922 г. показва как тогаващната власт в България се е отнасяла към хората, престъпващи нормите на закона.

Съставен само от някакви си 15 члена, последния от които отменя всички закони, които му противоречат, този закон със сигурност е бил действащ и респектиращ престъпниците текст!

Едно от големите му достойнства е простотата на дефинициите и изказа, както и невъзможността да бъде тълкуван превратно според хрумванията на този или онзи съдия. Със сигурност ако този закон бе все още в действие – България щеше да е затворила голяма част от престъпниците си зад решетките!

А ето и текста на закона от 1922 г.:

Чл. 1. Разбойник се счита онзи, който по навик или занаят сам или с  други лица извършва грабеж, насилие или убийство с цел за ограбване.

Чл. 2. Изтреблението на разбойниците в околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тази сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийският началник може да образува потери, с които да ги преследва. Във всяко населено място, където се забележат разбойници, кметът веднага назначава потеря за преследването им и донася на околийския началник.

Чл. 3. За началници на потерите ще се назначават лица, каквито околийският началник намери за добре.

Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение от общия кредит, който се отпуска за изтребление на разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава от Министъра на вътрешните работи.

Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойник, получава награда от 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва, бъде убито, семейството му получава до 50000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда 20 000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на
всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно. Наградите се отпускат със заповед от Министъра на вътрешните работи.

Чл. 6. Околийският началник или началникът на потерята се разпорежда до общинската власт за храненето на потерите от самото местно население, където това е най-удобно за потерята. То е длъжно да им дава и квартири, когато това се намери за нужно.

Чл. 7. Ако някое лице, посочено от общинската власт за член в потеря, искана от околийския началник умишлено откаже да участвува в нея или като участник в нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му от началника, наказва се с тъмничен затвор до 1 година. Със същото наказание се наказват и
онези административни и общински власти, които умишлено не изпълняват постановленията на настоящия закон.

Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нужно, специални лица агенти за преследване на разбойниците, които агенти могат да бъдат изпращани в разпореждане на околийските началници в борбата им с разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щат изработен от Министъра на вътрешните работи, одобрен от Министерския съвет.

Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно с другата въоръжена сила, преследват разбойниците. Като общ началник на тази сила в окръга е окръжният управител, а в околията – околийският началник.

Чл. 10. За разбойници се обявяват и онези лица, за които полицията,  въз основа на събрани доказателства донася на надлежния съд, че те са извършили разбойничества. Съдът на другия ден след получаване полицейското донесение, прави публикация в най-близкия местен вестник и съобщения до всички общини на околията, където е
местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойник, и ако в двадесетдневен срок никой от роднините или познатите на това лице не установят къде се намира, съдът го обявява за разбойник и обнародва това в “Държавен вестник”.

Чл. 11. Заловените разбойници се съдят от областния съд в околийския център, в района на който са заловени, в 7-дневен срок от залавянето им по закона за углавното съдопроизводство (чл. 649- 656). Съдът веднага с пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.  З а б е л е ж к а: Всички власти са длъжни да дават най-голяма спешност на разпоредбите на съда.

Чл. 12. Осъденият на смърт разбойник се обесва на публично място в центъра на околията.

Чл. 13. (1) Осъждат се на повече от 5 години строг тъмничен затвор, или на доживотен строг тъмничен затвор, онези лица, които като узнаят положението и качествата на разбойниците, им стават укриватели без да са били принудени за това с насилие.

З а б е л е ж к а: (1) – Чл.13 от закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася до дела за грабежи се отменява съгласно Чл.3 от закона за допълнение на някои от наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи –  обнародван в “Държавен вестник”, брой 264 от 23 февруари 1922  година.

Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намират разбойниците и не донесе веднага на властта, се наказва с тъмничен затвор до 1 година.

Чл. 15. Настоящият закон отменя всичките закони, които му противоречат.

Източник: perunik.com

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОБВВПИ.

януари 22nd, 2014 Явор Тодоров

ПРОЕКТ!
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
(Обн. – ДВ, бр. 73 от17.09.2010 г., в сила от17.09.2010 г.; доп., бр. 88 от09.11.2010 г., в
сила  от 09.11.2010  г.;  изм.,  бр.  26  от 29.03.2011  г.,  в  сила  от 30.06.2012  г.;  изм.,  бр.  43  от
07.06.2011  г.;  изм.,  бр.  44  от 12.06.2012  г.,  в  сила  от 01.07.2012  г.;  изм.  и  доп.,  бр.  73  от
25.09.2012  г.,  в  сила  от25.09.2012  г.;  изм.,  бр. 66  от26.07.2013  г.,  в  сила  от26.07.2013  г.;
изм.  бр. 68  от02.08.2013  г.,  в  сила  от02.08.2013  г.;  доп.,  бр. 70  от09.08.2013  г.,  в  сила  от
09.08.2013 г.)
§1.  В  чл. 12,  ал. 1,  т. 8  след  думите„по  чл. 78а”  съюзът„и”  се  заличава,  поставя  се
запетая и накрая се добавя„и писмено съгласие по чл. 126а, ал. 2”.
§2. В чл. 48, ал. 1 думите„транспортиране при” се заличават.
§3. В чл. 49, ал. 2 думите„транспортиране при” се заличават.
§4.  В  чл.  121,  ал.  1  думите „Транспортиране  с  цел  внос  и/или  износ  на  взривни
вещества,  пиротехнически  изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси”  се  заменят  с„Внос
на  взривни  вещества,  пиротехнически  изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  и/или
износ  на  взривни  вещества,  пиротехнически  изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  по
чл. 5, ал. 1” и думите„транспортиране при внос/износ на взривни вещества, пиротехнически
изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси”  се  заменят  с „внос  на  взривни  вещества,
пиротехнически  изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  или  разрешение  за  износ  на
взривни  вещества,  пиротехнически  изделия,  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  по  чл. 5,  ал.
1”.
§5. Създава се чл. 121а:
„Чл.  121а.  (1)  Износ  на  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  за  тях,  с  изключение  на
тези  по  чл.  5,  ал.  1  се  извършва  от  физически  и  юридически  лица,  регистрирани  като
търговци  по  националното  законодателство  на  държава  членка,  и  лица,  създадени  със  закон
или  с  акт  на  Министерския  съвет,  след  получаване  на  разрешение  за  износ  на  огнестрелни
оръжия и боеприпаси, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, издадено от директора на Главна
дирекция„Национална полиция” (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно
лице.
(2)  Износът  по  ал.  1  се  осъществява  при  спазване  на  изискванията  и  реда  на
Регламент(ЕС)  №258/2012  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от14  март2012  одина
за  изпълнение  на  член 10  от  Протокола  на  Организацията  на  обединените  нации  срещу
незаконното  производство  и  трафика  с  огнестрелни  оръжия,  техните  части  и  компоненти  и
боеприпаси,  допълващ  Конвенцията  на  Организацията  на  обединените  нации  срещу
транснационалната  организирана  престъпност,  и  за  установяване  на  разрешения  за  износа  и
мерки  за  вноса  и  транзита  на  огнестрелни  оръжия,  техни  части  и  компоненти  и  боеприпаси
(ОВ, L94, 30.03.2012 г.), наричан за краткост по-надолу„Регламент №258/2012”.
(3) Лицата  по  ал.  1  подават  до  директора  на  ГДНП  на  МВР  заявление  по  образец,
документите по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2, 6, 7, 8 и11 и:
1.  писмен  документ,  издаден  от  компетентен  орган  на  третата  държава  на  вноса,
удостоверяващ,  че  същата  е  разрешила  вноса,  когато  това  е  предвидено  в  националното  й
законодателство;
2.  документ,  издаден  от  компетентните  органи  на  третите  държави  на  транзит,
удостоверяващ, че същите нямат възражения относно осъществяването на транзита;
3.  попълнен  формуляр  на  разрешение  за  износ  съгласно  приложениеII  от  Регламент
№258/2012
(4)  Документите  по  ал.  3,  т.  2  не  се  изискват  в  случаите  по  чл.  7,  пар.  1,  б.  „б”  от
Регламент №258/2012.
(5) Когато  лицето  по  ал.  1  е  получило  разрешение  за  производство,  търговия  или
съхранение по реда на този закон, то не представя документите по чл. 121, ал. 2, т. 1 и2.
(6)  Когато  взривните  вещества,  пиротехническите  изделия,  огнестрелните  оръжия  и
боеприпасите  попадат  в  обхвата  на  Закона  за  експортния  контрол  на  продукти,  свързани  с
отбраната,  и  на  изделия  и  технологии  с  двойна  употреба,  се  прилагат  и  изискванията,
установени в него, и не се подават документите по чл. 121, ал. 2, т. 1, 2 и6.
(7)  Разрешението  по  ал.  1  придружава  доставката  и  се  представя  при  поискване  от
компетентните органи на държавите, през територията на които преминава доставката.”.
§6. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1.  В ал. 2:
а) Точка3 се изменя така:
„3.  писмен  документ,  издаден  от  компетентен  орган  на  третата  държава  на  вноса,
удостоверяващ,  че  същата  е  разрешила  вноса,  когато  това  е  предвидено  в  националното  й
законодателство– при износ;”
б) Създава се т. 3а:
„3а.  документ,  издаден  от  компетентните  органи  на  третите  държави  на  транзит,
удостоверяващ,  че  същите  нямат  възражения  относно  осъществяването  на  транзита –  при
износ;”.
2.  Създава се нова ал. 3:
„(3)  Документите  по  ал. 2,  т. 3а  не  се  изискват  в  случаите  по  чл. 7,  пар. 1,  б. „б”  от
Регламент №258/2012.”.
3.  Досегашните ал. 3 и4 стават съответно ал. 4 и5.
§7. Създава се чл. 122а:
„Чл.  122а.  (1)  Рaзрешение  за  износ  на  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  за  тях,  с
изключение на тези по чл. 5, ал. 1, не се изисква при временен износ или реекспорт когато:
1.  временният  износ  се  осъществява  от  лица,  получили  разрешение  за  носене  и
употреба  по  реда  на  лава  четвърта  на  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  за  ловни  или
спортни цели и са налице едновременно следните условия:
а)  придружават  огнестрелните  оръжия  и  боеприпасите  при  пътуването  до  третата
държава;
б)  представят  документ,  удостоверяващ  причината  за  износ –  покана  или  друг
документ, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие;
в)  количеството  боеприпаси  не  превишава  общо800  бр.  за  ловни  цели  и  общо1 200
броя за спортни цели.
2.  реекспортът  се  осъществява  след  временен  внос  за  ловни  или  спортни  цели  и
собствеността на огнестрелните оръжия не е променена.
(2)  Временен  износ,  осъществяван  от  лица,  получили  разрешение  за  носене  и
употреба  по  реда  на  лава  четвърта  на  огнестрелни  оръжия  и  боеприпаси  за  ловни  или
спортни  цели  се  извършва  чрез  представяне  на  Европейски  паспорт  за  огнестрелно
оръжие.”.
§8. В чл. 124, ал. 1 след думите„чл. 121” се поставя запетая и се добавя„121а”.
§9. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В  ал. 1  след  думите„чл. 121”  се  поставя  запетая  и  се  добавя„ 121а” и  цифрата„6”
се заменя с„9”;
2. В ал. 3 думите„транспортиране с цел” се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4)  Разрешенията  по  чл. 121  и  чл. 121а  включват  и  транспортиране  на  съответните
изделия  от  обекта  за  съхранение  до  и  от  мястото  на  напускане  на  територията  на  Република
България.”.
§10. Създава се чл. 126а:
„Чл. 126а. (1)  Реекспорт  на  огнестрелни  оръжия,  с  изключение  на  тези  по  чл. 5,  ал. 1
може  да  се  извърши  без  получаване  на  разрешение  за  износ  след  подаване  на  писмено
уведомление до директора на ГДНП на МВР не по-късно от два дни преди извършването му
от лицето, което о извършва в следните случаи и при наличие на следните условия:
1.  след  осъществен  временен  внос  с  цел  извършване  на  експертна  оценка,  участие  в
търговско  изложение  по  чл. 49  или  извършване  на  ремонт  при  условие,  че  собствеността  не
е променена;
2.  съхранение  във  временен  склад  от  въвеждането  им  на  митническата  територия  на
Европейския съюз до напускането.
(2) Временен износ на огнестрелни оръжия, с изключение на тези по чл. 5, ал. 1, с цел
извършване  на  експертна  оценка,  участие  в  изложение  без  продажба  или  извършване  на
ремонт  се  извършва  без  разрешение  за  износ  след  получаване  на  писмено  съгласие,
издадено от директора на ГДНП на МВР или оправомощено от него лице.
(3)  Лицето,  което  ще  осъществява  временния  износ  по  ал. 2  подава  до  директора  на
ГДНП  на  МВР  заявление  по  образец,  придружено  от  копие  на  притежаваните  разрешения,
издадени  по  този  закон,  копие  на  митническите  документи,  удостоверяващи  временния
износ и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
(4)  Директорът  на  ГДНП  на  МВР  или  оправомощено  от  него  лице  издава  писменото
съгласие по образец по реда на чл. 124 в7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3.
(5) Предварителното писмено одобрение е валидно за срок до три месеца от датата на
получаването му и може да се използва еднократно.
(6)  Издаденото  писмено  съгласие  по  ал.  2  важи  само  за  посочените  в  него
огнестрелни оръжия и може да се използва само от лицето, на чието име е издадено.
(7)  Когато  огнестрелните  оръжия  и  боеприпасите  попадат  в  обхвата  на  Закона  за
експортния контрол  на продукти,  свързани  с  отбраната,  и  на  изделия и  технологии  с  двойна
употреба, се прилагат и изискванията, установени в него”.
§11. Създава се чл. 211а и чл. 211б
„Чл. 211а. (1) Който не уведоми предварително компетентния орган за извършване на
реекспорт  на  огнестрелни  оръжия  в  случаите  по  чл. 126а,  ал. 1  се  наказва  с  лоба  от500  до
1000 лв. и/или с имуществена санкция от2000 до5000 лв.
(2)  При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  лоба  от 1000  до 3000  лв.  и/или
имуществена санкция от6000 до10 000 лв.
Чл. 211б. (1) За нарушения на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 от Регламент №258/2012, ако
извършеното не съставлява престъпление по Наказателния кодекс, се налага лоба от500 до
2000 лв. и/или имуществена санкция от3000 до10 000 лв.
(2) При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  лоба  от 1000  до 3000  лв.  и/или
имуществена санкция от6000 до20 000 лв.”.

източник – http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/zakonoproekti.htm

Закон за оръжието в Молдова.

април 6th, 2013 Явор Тодоров

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Закон об оружии

Название в редакции Закона N 563-XV от 19.10.2001]

Nr.110-XIII от 18.05.94

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 4/43 от 08.09.1994

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Статья 1. Индивидуальное оружие
 • Статья 2. Классификация
 • Статья 3. Классификация по конструктивному и функциональному признакам
 • Статья 4. Классификация по целевому назначению
 • Статья 5. Классификация по способу изготовления
 • Статья 6. Объект правового регулирования
 • Статья 7. Субъекты права собственности на оружие
 • Статья 8. Физическое лицо как субъект права собственности на оружие
 • Статья 9. Юридическое лицо как субъект права собственности на оружие
 • Статья 10. Владение и пользование оружием, принадлежащим государству
 • Статья 11. Прекращение права собственности, владения и пользования оружием

 

Глава II

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КАДАСТР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ОРУЖИЯ

 • Статья 12. Государственный оружейный кадастр
 • Статья 13. Структура и порядок ведения. Государственного оружейного кадастра
 • Статья 14. Государственный регистр оружия

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ОРУЖИЕМ

 • Статья 15. Компетенция Парламента
 • Статья 16. Компетенция Правительства
 • Статья 17. Компетенция Министерства внутренних дел
 • Статья 18. Компетенция территориальных органов полиции

 

Глава IV

ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ И ТОРГОВЛЯ ИМ

 • Статья 19. Производство и ремонт оружия
 • Статья 20. Права и обязанности изготовителей оружия
 • Статья 21. Торговля оружием
 • Статья 22. Права и обязанности продавцов оружия и боеприпасов к нем
 • Статья 23. Передача оружия, являющегося государственной собственностью, во владение и пользование третьим лицам
 • Статья 24. Приобретение индивидуального оружия
 • Статья 25. Отчуждение оружия, принадлежащего физическим лицам на праве частной собственности
 • Статья 26. Выдача физическим лицам разрешения на приобретение оружия
 • Статья 27. Выдача юридическим лицам разрешений на приобретение оружия
 • Статья 28. Права и обязанности собственников оружия
 • Статья 29. Права и обязанности владельцев и пользователей оружия

Глава V

ХРАНЕНИЕ, НОШЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

 • Статья 30. Выдача разрешения на хранение и ношение оружия
 • Статья 31. Хранение оружия
 • Статья 32. Ношение оружия
 • Статья 33. Перевозка оружия
 • Статья 34. Использование оружия
 • Статья 35. Привлечение собственников оружия для охраны правопорядка
 • Статья 36. Условия и пределы применения огнестрельного оружия и оружия самообороны
 • Статья 37. Применение огнестрельного оружия
 • Статья 38. Применение оружия самообороны
 • Статья 39. Действия после применения оружия

 

Глава VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРОЛЕ НАД ОРУЖИЕМ

 • Статья 40. Защита и ограничение прав изготовителей, продавцов, собственников, владельцев и пользователей оружия
 • Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства о контроле над оружием
 • Статья 42. Изъятие оружия у физических лиц и его реализация
 • Статья 43. Изъятие оружия у юридических лиц и его реализация

 

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Статья 44. Порядок ввоза и вывоза оружия
 • Статья 45. Надзор за соблюдением законодательства о контроле над индивидуальным оружием
 • Статья 46. Международные договоры

Примечание: Ввести в действие пункт d) части (2) статьи 8 с 02.04.98 в соответствии с Пост. Парл. N 1603-XIII от 17.03.98 Примечание: Вводится в действие, за исключением пункта d) части (2) статьи 8, со дня опубликования в соответствии с Пост. Парл. N 111-XIII от 18.05.94

Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон. Настоящий закон устанавливает основы государственного контроля за производством, продажей, приобретением, хранением, применением, ввозом и вывозом оружия и боеприпасов к нему.

 

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Индивидуальное оружие

Индивидуальное оружие – это устройство (материальное средство), конструктивно предназначенное (приспособленное) и технически пригодное для поражения человека, животного, защиты от нападения или имитации его боевых свойств.

Статья 2. Классификация

Индивидуальное оружие классифицируется по конструктивному и функциональному признакам, целевому назначению, способу изготовления и иным критериям, определяемым Государственным оружейным кадастром.

Статья 3. Классификация по конструктивному и функциональному признакам Индивидуальное оружие по конструктивному и функциональному признакам подразделяется на следующие виды:

а) стрелковое оружие:

 • огнестрельное;
 • газобаллонное (пневматическое);
 • механическое;

b) холодное оружие:

 • клинковое;
 • ударно-раздробляющее;
 • метательное;

с) оружие самообороны:

 • газовое токсическое нейтрализующее;
 • аэрозольное;
 • газопатронное;
 • механические распылители;
 • электрошоковое.

 

Статья 4. Классификация по целевому назначению

Индивидуальное оружие по целевому назначению подразделяется на:

 • воинское;
 • служебно-штатное;
 • охотничье (нарезное и гладкоствольное);
 • спортивное;
 • учебное (имитационное);
 • наградное;
 • коллекционное;
 • оружие самообороны.

Статья 5. Классификация по способу изготовления

Индивидуальное оружие по способу изготовления подразделяется на:

а) промышленное;
b) кустарное;
с) самодельное.
Статья 6. Объект правового регулирования

 1. Настоящий закон регламентирует порядок обращения служебно-штатного, охотничьего, спортивного, учебного, наградного и коллекционного оружия, а также оружия самообороны.
 2. Порядок обращения воинского оружия, находящегося в ведении Министерства обороны, Службы информации и безопасности Республики Молдова, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, устанавливается действующим законодательством и воинскими уставами.

[Ст.6 дополнена Законом N 120-XVI от 16.06.05, в силу 01.07.05] [Ст.6 изменена Законом N 754-XIV от 23.12.99]

Статья 7. Субъекты права собственности на оружие Субъектами права собственности на стрелковое и холодное оружие, а также оружие самообороны и боеприпасы к нему могут быть государство, физические и юридические лица. Статья 8. Физическое лицо как субъект права собственности на оружие

 1. Право частной собственности на оружие и боеприпасы к нему может быть приобретено физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста, не имеющим медицинских противопоказаний к обращению с оружием, не попадающим под ограничения, установленные частью (2) статьи 26, и постоянно проживающим на территории страны.
 2. В частной собственности может находиться оружие:

а) самообороны;
b) охотничье;
с) наградное и коллекционное;
d) револьверы и пистолеты;Далее в законе слово „оружие“ обозначает виды оружия, перечисленные в статьях 8 и 9, если иное не оговорено в конкретной статье;

Статья 9. Юридическое лицо как субъект права собственности на оружие

Право собственности на охотничье, спортивное, учебное оружие и оружие самообороны и боеприпасы к нему может быть приобретено юридическим лицом независимо от вида собственности, имеющим в своей структуре специализированное охранное подразделение, либо лицензию на частную детективную и/или охранную деятельность, либо занимающимся спортивно-массовой деятельностью.

[Ст.9 изменена Законом N 87-XV от 25.03.04, в силу 23.04.04]

Статья 10. Владение и пользование оружием, принадлежащим государству

 1. Оружие, являющееся государственной собственностью, передается во владение и пользование Министерству обороны, Службе информации и безопасности Республики Молдова, Департаменту пенитенциарных учреждений Министерства юстиции, Министерству внутренних дел и иным государственным органам определенным Правительством.
 2. Руководители государственных органов, которым оружие передано во владение и пользование, а также организаций, являющихся собственниками оружия, определяют перечень должностей, которым выдается оружие, осуществляют подбор и обучение лиц, которые будут занимать указанные должности, обеспечивают проверку знаний, навыков и умений обращения с оружием, а также несут персональную ответственность за организацию хранения оружия и контроля за ним.

[Ст.10 дополнена Законом N 120-XVI от 16.06.05, в силу 01.07.05]

[Ст.10 изменена Законом N 754-XIV от 23.12.1999]

Статья 11. Прекращение права собственности, владения и пользования оружием

 1. Право собственности, владения и пользования оружием прекращается в случаях:

  а) истечения срока, установленного разрешением на хранение и ношение;

  b) аннулирования разрешения на право хранения и ношения оружия за нарушения соответствующих правил;

  c) прекращение деятельности организации или трудовых отношений, в связи с которыми было выдано разрешение на право хранения, ношения и использования оружия;

  d) передачи излишнего или непригодного оружия органам внутренних дел;

  е) смерти собственника.

 2. В случае смерти собственника его родственники в десятидневный срок передают оружие и боеприпасы к нему территориальному органу полиции на временное хранение до решения вопроса о его наследовании и приобретении наследниками права собственности на оружие.
 3. Если в месячный срок после открытия наследства на оружие наследник не обратился в орган полиции за разрешением на право приобретения оружия и не переоформил его на себя, не продал или не подарил оружие другому лицу, имеющему такое разрешение, то находящиеся на временном хранении в органе полиции оружие и боеприпасы к нему реализуются данным органом через государственный специализированный магазин с возмещением наследнику их стоимости с учетом расходов на их реализацию.
 4. Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи прекращения права собственности, владения и пользования оружием.

Глава II

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КАДАСТР И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ОРУЖИЯ

Статья 12. Государственный оружейный кадастр

Государственный оружейный кадастр представляет собой систематизированный перечень образцов оружия (конструктивный тип, система, модель, ГОСТ и т.п.), находящегося на территории республики, с указанием его основных тактико-технических данных.(2) Государственный оружейный кадастр предназначен для обеспечения органов государственной власти и управления, физических и юридических лиц сведениями об оружии, перечисленном в статье 3, в целях обеспечения контроля за его изготовлением, продажей, приобретением и использованием.

Статья 13. Структура и порядок ведения Государственного оружейного кадастра

 1. Государственный оружейный кадастр состоит из двух разделов. В первые раздел включаются сведения об образцах воинского оружия, являющиеся государственной или служебной тайной. Степень секретности таких сведений определяется Правительством. Во второй раздел включаются сведения об образцах оружия, не являющиеся секретными.
 2. Порядок ведения Государственного оружейного кадастра устанавливается Правительством.

Статья 14. Государственный регистр оружия

Сведения об огнестрельном оружии (кроме воинского) включаются в Государственный регистр оружия, ведение которого возлагается на Министерство внутренних дел.

 

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ОРУЖИЕМ

Статья 15. Компетенция Парламента

К компетенции Парламента относится правовое регулирование контроля над оружием.

Статья 16. Компетенция Правительства

К компетенции Правительства в области контроля над оружием относится:

а) разработка концепции производства оружия на государственных специализированных предприятиях;

b) организация производства, закупки и продажи оружия;

с) закупка оружия у иностранных государств;

d) продажа оружия, являющегося государственной собственностью, другим странам либо иностранным юридическим лицам;

е) определение порядка хранения и использования оружия, находящегося в собственности государства, принятие решений по вопросам передачи этого оружия во владение и пользование государственным органам;

f)установление порядка ведения Государственного оружейного кадастра и Государственного регистра оружия;

g)определение перечня видов оружия и боеприпасов к нему, разрешаемых к продаже физическим и юридическим лицам;

h)исполнение иных функций в пределах своей компетенции.

Статья 17. Компетенция Министерства внутренних дел

К компетенции Министерства внутренних дел в области контроля над оружием относится:

а) разработка единых правил, обеспечивающих контроль над оружием, несение предложений Правительству по совершенствованию действующего законодательства и нормативных актов, регламентирующих порядок производства, приобретения, хранения, ношения, перевозки и использования оружия физическими и юридическими лицами;

b) обеспечение контроля за изготовлением, приобретением, хранением, ношением, перевозкой и использованием оружия, находящегося в собственности физических и юридических лиц, а также переданного юридическим лицам во владение и пользование;

с) обеспечение контроля за ввозом оружия на территорию республики и вывозом его за границу;

d) выдача лицензий на негосударственную детективную и охранную деятельность;

е) выдача разрешений на приобретение оружия за границей для продажи его физическим и юридическим лицам и ввоз его на территорию республики;

f)выдача разрешений на открытие специализированных магазинов по продаже индивидуального оружия, специализированных предприятий по производству отдельных видов оружия и мастерских по ремонту оружия и изготовлению отдельных частей и деталей к нему, а также спортивно-охотничьих патронов для гладкоствольных охотничьих и спортивных ружей, на право приобретения охотничьего и иного нарезного оружия, а также спортивного, лекционного и учебного оружия;

g) регистрация нарезного оружия, находящегося в частной собственности физических лиц;

h) выполнение иных функций в пределах своей компетенции или передача части своих функций территориальным органам полиции.

[Ст.17 изменена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

 

Статья 18. Компетенция территориальных органов полиции

К компетенции территориальных органов полиции в области контроля над оружием относится:

а)выдача разрешений на приобретение, хранение, ношение и перевозку оружия (кроме нарезного оружия, находящегося в частной собственности физических лиц);

b)регистрация оружия, являющегося собственностью физических и юридических лиц (кроме нарезного оружия, находящегося в частной собственности физических лиц);

с) обеспечение учета оружия, находящегося на подведомственной территории;

d) выдача разрешений на открытие стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов;

е) контроль за соблюдением правил изготовления, приобретения, хранения, ношения, перевозки и использования оружия;

f)аннулирование разрешений на право хранения оружия и его изъятие в случаях, предусмотренных настоящим законом.

Глава IV

ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ И ТОРГОВЛЯ ИМ

Статья 19. Производство и ремонт оружия

 1. Производство оружия и боеприпасов (за исключением патронов к охотничьему оружию) является государственной монополией и осуществляется в порядке, установленном Правительством.
 2. Оружие и боеприпасы изготавливаются на государственных специализированных предприятиях, обеспечивающих высокую технологию, безопасность, контроль и качество производимой продукции.
 3. Владельцы охотничьего гладкоствольного оружия имеют право изготовлять без лицензии патроны к нему для личного пользования, а Общество охотников и рыболовов Молдовы на основании разрешения Министерства внутренних дел имеет право изготовлять такие патроны для реализации в установленном порядке.
 4. Общество охотников и рыболовов Молдовы имеет право изготовлять за счет собственных средств и реализовывать в установленном порядке спортивно-охотничьи патроны для гладкоствольных ружей различных калибров на основании разрешения Министерства внутренних дел.
 5. Ремонт оружия может производиться мастерскими по ремонту оружия независимо от вида собственности на основании лицензии, выданной Лицензионной палатой.(6) Изготовление оружия и боеприпасов и ремонт оружия с нарушением установленного порядка наказываются в соответствии с законом.

[Ст.19 изменена Законом N 333-XV от 24.07.03, в силу 19.09.03]

[Ст.19 дополнена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

Статья 20. Права и обязанности изготовителей оружия

 1. Изготовители оружия имеют право:а) изготавливать оружие в порядке, установленном Правительством;
  b)разрабатывать виды оружия и испытывать изготовленное оружие в установленном порядке;
  с) продавать оружие и получать доходы от его реализации.

 

 • Изготовители оружия обязаны:

 

а) продавать оружие в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями и испытывать его;
b)удостоверять оружие маркировочными знаками и учетными номерами;
с) осуществлять проверку оружия и боеприпасов к нему;
d) обеспечивать сохранность оружия, запасных частей и боеприпасов к нему;
е) продавать оружие и боеприпасы к нему в порядке, установленном действующим законодательством.

[Ст.20 изменена Законом N 333-XV от 24.07.03, в силу 19.09.03]

Статья 21. Торговля оружием

 1. Торговля, в том числе на комиссионной основе, индивидуальным огнестрельным оружием, специальными средствами, служебно-штатным, учебным, спортивным оружием, а также боеприпасами к нему осуществляется специализированными государственными магазинами на основании лицензии, выданной Лицензионной палатой.
 2. Торговля, в том числе на комиссионной основе, охотничьим и спортивным огнестрельным оружием, запасными частями и патронами к нему, а также компонентами для изготовления патронов осуществляется Обществом охотников и рыболовов Молдовы через собственные специализированные магазины на основании лицензии, выданной Лицензионной палатой.

[Ст.21 изменена Законом N 239-XV от 08.07.04, в силу 16.07.04]

[Ст.21 изменена Законом N 333-XV от 24.07.03, в силу 19.09.03]

[Ст.21 в редакции Закона N 1307-XV от 25.07.02, в силу – 05.09.02]

[Ст.21 в редакции Закона N 563-XV от 19.10.01]

Статья 22. Права и обязанности продавцов оружия и боеприпасов к нему

Продавцы оружия и боеприпасов к нему имеют право:

а) заключать договоры с изготовителями на поставку оружия и боеприпасов к нему;

b)предъявлять претензии изготовителю на несвоевременную поставку оружия и боеприпасов к нему или поставку неисправного оружия;

с) получать доходы от посреднической деятельности.

Продавцы оружия и боеприпасов к нему обязаны:

а) реализовывать оружие только после представления Министерству внутренних дел сведений о поступившем в продажу оружии для внесения их в Государственный регистр оружия;

b)реализовывать оружие и боеприпасы к нему в строгом соответствии с требованиями настоящего закона и нормативных актов Министерства внутренних дел;

c)соблюдать лицензионные условия; d)обеспечивать сохранность имеющегося в продаже оружия и боеприпасов к нему;

e)незамедлительно информировать территориальные органы полиции о случаях хищения оружия или боеприпасов к нему, а также о фактах выявленной недостачи.

[Ст.22 изменена Законом N 333-XV от 24.07.03, в силу 19.09.03]

[Ст.22 дополнена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

Статья 23. Передача оружия, являющегося государственной собственностью, во владение и пользование третьим лицам

 1. Министерство обороны и Министерство внутренних дел могут передавать во владение и пользование государственное табельное оружие и средства индивидуальной защиты юридическим лицам независимо от вида собственности, имеющим лицензию на частную детективную и/или охранную деятельность. Руководители данных юридических лиц обязаны выполнять требования части (2) статьи 10.
 2. Военнослужащие, лица начальствующего состава органов внутренних дел, Службы информации и безопасности Республики Молдова, Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции, Службы государственной охраны, прослужившие не менее 20 лет, и аттестованные работники органов прокуратуры, имеющие стаж работы в этих органах не менее 20 лет, после выхода на пенсию вправе с разрешения руководства соответствующего органа оставить за собой табельное оружие с соблюдением требований статьи 30.

[Ст.23 дополнена Законом N 120-XVI от 16.06.05, в силу 01.07.05]

[Ст.23 изменена Законом N 87-XV от 25.03.04, в силу 23.04.04]

[Ст.23 изменена Законом N 754-XIV от 23.12.1999]

[Ст.23 изменена Законом N 98-XIV от 22.07.98]

Статья 24. Приобретение индивидуального оружия

 1. Физические и юридические лица, имеющие право собственности на оружие, предусмотренное статьями 8 и 9, приобретают оружие и боеприпасы к нему на основании разрешения и в порядке, установленном настоящим законом и нормативными актами Правительства и Министерства внутренних дел.
 2. Физические и юридические лица при приобретении оружия и боеприпасов к нему обладают равными правами, если иное не оговорено нормативными актами Правительства.

Статья 25. Отчуждение оружия, принадлежащего физическим лицам направе частной собственности

 1. Физическое лицо может подарить или передать оружие в собственность в порядке обмена только лицу, имеющему разрешение органов полиции на приобретение оружия.
 2. В случае отчуждения оружия и боеприпасов к нему физическое лицо

обязано в трехдневный срок письменно уведомить орган полиции, в котором состоит на учете данное оружие, о совершении такой сделки, сообщив сведения о новом собственнике. Новый собственник обязан выполнить требования статьи 30.

Статья 26. Выдача физическим лицам разрешения на приобретение оружия

 1. Физические лица, желающие приобрести оружие в частную собственность, обращаются в органы полиции по месту жительства, которые в двухмесячный срок принимают решение о выдаче им разрешения на приобретение оружия и боеприпасов к нему.
 2. Разрешение не выдается (а выданное аннулируется) лицам:

  а) страдающим психическими заболеваниями и состоящим на учете в органах здравоохранения;

  b)систематически нарушающим общественный порядок, злоупотребляющим спиртными напитками или употребляющим в немедицинских целях наркотические (токсические) вещества;

  c)у которых не погашена судимость в установленном порядке;

  d)умышленно совершившим тяжкие преступления с применением огнестрельного оружия, взрывчатых или токсических веществ;

  е) осужденным к лишению свободы, в том числе условно с обязательным привлечением к труду, за совершение умышленных преступлений;

  f)условно освобожденным из мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду;

  g)привлеченным к административной ответственности за браконьерство или иное незаконное обращение с оружием;

  h)ранее приобретшим оружие и утерявшим его по своей вине;

  i)являющимся гражданами Республики Молдова, постоянно проживающим за пределами республики, если иное не предусмотрено межгосударственными договорами.

 3. Территориальные органы полиции осуществляют оперативный учет оружия и боеприпасов к нему, приобретенных физическими лицами в частную собственность. C ведения о приобретении огнестрельного оружия в течение суток передаются Министерству внутренних дел для занесения их в Государственный регистр оружия.

[Ст.26 изменена Законом N 134-XV от 20.03.03, в силу 15.04.03]

Статья 27. Выдача юридическим лицам разрешений на приобретение оружия

Юридические лица, желающие приобрести оружие, предусмотренное статьей 9, или получить его во владение и пользование, обращаются в органы внутренних дел, которые в двухнедельный срок принимают решение о выдаче разрешения на приобретение оружия.

Статья 28. Права и обязанности собственников оружия

 1. Собственники оружия имеют право:а) применять оружие в соответствии со статьями 37 и 38;
  b) в случае возмездного изъятия или добровольной сдачи оружия получать компенсацию в размере его стоимости.

 

 • Собственники оружия обязаны:

 

а) регистрировать и перерегистрировать оружие;

b) соблюдать установленный порядок перевозки оружия и боеприпасов к нему;

с) обеспечивать сохранность оружия и боеприпасов к нему в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Министерства внутренних дел;

d)обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников полиции на территорию контролируемых объектов и в места хранения оружия, а также знакомить их с необходимой документацией.

Статья 29. Права и обязанности владельцев и пользователей оружия

 1. Владельцы и пользователи оружия имеют право:а) хранить и носить оружие в соответствии с условиями его предоставления;
  b)применять оружие только в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

 

 • Владельцы и пользователи оружия обязаны:

 

a) использовать оружие в соответствии с целевым назначением и условиями его предоставления;

b)обеспечивать сохранность оружия и боеприпасов к нему в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Министерства внутренних дел.

Глава V

ХРАНЕНИЕ, НОШЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 30. Выдача разрешения на хранение и ношение оружия

 1. Собственник, владелец или пользователь оружия обязаны после приобретения или получения оружия в пятидневный срок обратиться в территориальный орган полиции для регистрации оружия и получения разрешения на право их хранения и ношения, предварительно создав условия для этого.
 2. При получении разрешения на право хранения и ношения оружия его собственник, владелец или пользователь подписывают обязательство о соблюдении положений настоящего закона и правил обращения с оружием.

Статья 31. Хранение оружия

Физические и юридические лица, приобретшие оружие и боеприпасы к нему в собственность или получившие их во владение или пользование, обязаны обеспечить их сохранность и не допускать передачу оружия другим физическим и юридическим лицам.

Статья 32. Ношение оружия

Собственник, владелец или пользователь оружия обязаны при его ношении иметь при себе разрешение установленного образца, выданное территориальным органом полиции. Запрещается передача оружия другим лицам.

Статья 33. Перевозка оружия

Физические и юридические лица осуществляют перевозку оружияи боеприпасов к нему на основании разрешений территориальных органов полиции.

Статья 34. Использование оружия

Собственники, владельцы и пользователи служебно-штатного, охотничьего, спортивного, учебного, наградного и коллекционного оружия, а также оружия самообороны обязаны использовать его в соответствии с целевым назначением каждого из них. Запрещается нахождение (независимо от цели и времени) в охотничьих угодьях владельцев огнестрельного оружия (кроме короткоствольного оружия самообороны), имеющих его при себе,не являющихся членами Общества охотников и рыболовов Молдовы.

[Ст.34 дополнена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

Статья 35. Привлечение собственников оружия для охраны правопорядка

Физические лица, имеющие оружие на праве частной собственности, могут на добровольной основе привлекаться органами внутренних дел для охраны общественного порядка и обеспечения сохранности имущества граждан. В этих случаях оружие применяется в соответствии с Законом о полиции.

Статья 36. Условия и пределы применения огнестрельного оружия и оружия самообороны

 1. Собственники, владельцы и пользователи огнестрельного оружия и оружия самообороны имеют право применять его в случаях и порядке, предусмотренных настоящим законом.
 2. Применением оружия считается производство прицельного выстрела.
 3. Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении его применить с предоставлением достаточного времени для реакции на такое предупреждение, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную угрозу жизни и здоровью собственников, владельцев и пользователей оружия или других граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия.
 4. Огнестрельное оружие не применяется против женщин, малолетних, лиц престерелого возраста, а также людей с явными физическими недостатками, за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания сопротивления с применением оружия или группового нападения, угрожающих жизни и здоровью собственников, владельцев и пользователей оружия, личному или охраняемому ими имуществу, если иными способами и средствами отразить такие действия невозможно.
 5. Во всех случаях, когда нельзя избежать применения оружия, собственники, владельцы и пользователи обязаны стремиться к причинению наименьшего вреда здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также содействовать оказанию пострадавшим медицинской помощи.
 6. При внезапном нападении оружие может применяться без предупреждения.
 7. Превышение полномочий по применению огнестрельного оружия влечет за собой установленную законом ответственность.

Статья 37. Применение огнестрельного оружия

 1. Огнестрельное оружие применяется лицами, имеющими разрешение на его хранение и ношение, как крайняя мера в следующих случаях:

  а) для самозащиты и защиты граждан от нападения, реально угрожающего жизни или здоровью, а также при пресечении насильственного захвата огнестрельного оружия;

  b) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты и помещения, принадлежащие физическим и юридическим лицам;

  с) для отражения насильственного проникновения в жилые и хозяйственные помещения, ставящего под угрозу жизнь и здоровье находящихся в них лиц;

  d) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление либо застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося скрыться с места преступления.

 2. Собственники, владельцы и пользователи могут также применять огнестрельное оружие для подачи сигнала тревоги и вызова помощи, обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью граждан.

Статья 38. Применение оружия самообороны

Оружие самообороны применяется как крайняя мера для отражения нападения на собственника, владельца и пользователя оружия или других граждан.

Статья 39. Действия после применения оружия

В случае ранения или смерти граждан в результате применения огнестрельного оружия или оружия самообороны лицо, применившее оружие, обязано:

а) обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшему и его доставку в медицинское учреждение;

b)незамедлительно сообщить о происшедшем в ближайший орган полиции;

с)обеспечить неприкосновенность места происшествия и организовать его охрану до прибытия представителей правоохранительных органов и по прибытии их проинформировать о происшедшем;

d)сохранить оружие в том состоянии, в котором оно находилось после применения.

Глава VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРОЛЕ НАД ОРУЖИЕМ

Статья 40. Защита и ограничение прав изготовителей, продавцов, собственников, владельцев и пользователей оружия

 1. Защита прав изготовителей, продавцов, собственников, владельцев и пользователей оружия осуществляется в соответствии с Конституцией и действующим законодательством.
 2. Права изготовителей, продавцов, собственников, владельцев и пользователей оружия могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.(3) Споры о нарушении прав изготовителей, продавцов, собственников, владельцев и пользователей оружия разрешаются в судебном порядке.

Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства о контроле над оружием

 1. Должностные лица и граждане за нарушение законодательства о порядке изготовления, продажи, хранения, ношения, перевозки, использования и применения оружия несут административную или уголовную ответственность в установленном порядке.
 2. Должностные лица органов внутренних дел, виновные в ненадлежащем контроле за оружием или превысившие свои полномочия, несут дисциплинарную или уголовную ответственность.

Статья 42. Изъятие оружия у физических лиц и его реализация

 1. Оружие и боеприпасы к нему, принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности, изымаются органами полиции после аннулирования разрешения на право хранения и ношения оружия в случаях, предусмотренных:а) пунктом а) части (2) статьи 26,- незамедлительно и возмездно;
  b) пунктами b), е) и g) части (2) статьи 26, – незамедлительно и безвозмездно.

 

 • Физическим лицам, предусмотренным пунктами d),l) и h) части (2) статьи 26, после аннулирования разрешения на право хранения и ношения оружия предоставляется двухнедельный срок для реализации оружия в порядке, установленном статьей 25. По истечении указанного срока оружие и боеприпасы к нему изымаются безвозмездно.
 • Оружие, изъятое у физических лиц, предусмотренных пунктом с) части (2) статьи 26, хранится в органах полиции до вынесения судом приговора по уголовному делу, после чего органы полиции принимают решение о его реализации.
 • Изъятое органами полиции оружие реализуется только через специализированные магазины на комиссионной основе.

 

[Ст.42 изменена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

Статья 43. Изъятие оружия у юридических лиц и его реализация

 1. Изъятие у юридических лиц оружия и боеприпасов к нему и их реализацию на комиссионной основе осуществляют органы полиции после аннулирования разрешения на право хранения и ношения оружия в случаях, установленных настоящим законом.
 2. Разрешение на право хранения и ношения оружия аннулируется органом полиции, его выдавшим, или Министерством внутренних дел при нарушении соответствующих правил.
 3. При прекращении права собственности, владения и пользования оружием в случаях, предусмотренных пунктами а), b) и с) части (1) статьи 11, юридическому лицу предоставляется двухнедельный срок для получения разрешения на хранение и ношение оружия, или его реализации на основании статей 25 и 42, или возвращения его собственнику.
 4. По истечении указанного срока оружие изымается возмездно и реализуется через специализированные магазины, а оружие, являющееся собственностью государства, передается Министерству внутренних дел.
 5. Если юридическое лицо использует оружие не по назначению, оно изымается незамедлительно и безвозмездно.

[Ст.43 изменена Законом N 563-XV от 19.10.2001]

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Порядок ввоза и вывоза оружия

Порядок ввоза оружия в Республику Молдова и вывоза из нее устанавливается межправительственными соглашениями.

Статья 45. Надзор за соблюдением законодательства о контроле над индивидуальным оружием

Надзор за соблюдением законодательства о контроле над индивидуальным оружием осуществляют Прокурор Республики Молдова и подчиненные ему прокуроры.

Статья 46. Международные договоры

Если международным договором Республики Молдова установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве об оружии, применяются правила международного договора.

ПРЕЗИДЕНТ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: Мирча СНЕГУР

Кишинев, 18 мая 1994 г.,

Nr.110-XIII __________

Законы Республики Молдова

110/18.05.94 Закон об оружии //Мониторул Офичиал 4/43, 08.09.1994

Търсачка в оръжейният магазин.