Необходими документи за подновяване на ОО 2020

май 20th, 2020 Явор Тодоров

Необходими документи за подновяване:
– удостоверение от психиятричен кабинет
– свидетелство за съдимост
– протокол за изстреляни 50 бр. боеприпаси за КНО за самоохрана
– свидетелство от НСлС
– протокол за техническа годност на оръжието
– ловен билет, документ за членство в спортен клуб и др.
– копие на документ за самоличност
– такса за обработка към КОС

Интересно явление е, че бюрокрацията започва да се разчупва и свидетелството за съдимост и свидетелството от Национална Следствена Служба (НСлС) се вадят вече по служебен път. Друга положителна новост специално за 06 РУП на МВР София е, че вече заплащането на такса за КОС може да се извърши чрез POS терминал …

Удостоверението от психиятричният кабинет може вече да се вземе от почти всеки кабинет. Проблема е, че много от психиятрите като чуят „оръжие“ и МВР изпадат в състояние на пълен блокаж. За София най-добре да се вземе от Центъра за психиатрично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ на ул. „Екзарх Йосиф“ 59 срещу скромната такса към момента от 40 лв. Естествено ще ви задават тъпи и провокиращи въпроси, но ако се държите на ниво и хладнокръвно (без да се разсмивате защото не се знае как ще го изтълкуват) ще се сдобиете със заветната хартийка.

Протоколчето за изстреляните боеприпаси може да си вземете от всяко стрелбище срещу съответната сума. Трябва да са по 50 бр. за всяко КНО за самоохрана! Понеже си нямах работа и питах в нашия (на 06 РУП) КОС дали с протокол за изстреляни боеприпаси от състезание в съответния калибър и със съответното оръжие ще мина и ми отговориха положително. Та ако сте състезатели може да си постреляте на някое състезание и с оръжието за самоохрана и протокола ще ви вАжи.

Протокол за техническа годност на ОО се получава във всяка оръжейна работилница и в повечето оръжейни магазини. Трябва да носите оръжието, разрешителното и документ за самоличност. Имаше нещо писано в закона, че не можеш да носиш по едно и също време повече от едно оръжие за самоохрана в себе си, но има разлика между носене и пренасяне, а начина на пренасяне е описан точно в същия закон.

Копие на ловен билет е ясно как се прави. Документи доказващи членство в спортен клуб се издават от председателя на клуба.

Срокът е 30 дни преди изтичане на старото разрешително!

ПРОЕКТ ! Промени в закона на КОС.

февруари 11th, 2020 Явор Тодоров

Получихме интересно писмо…

ПРОЕКТ !

 

Промени в закона на КОС :

 

 1. ПЪЛНА ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ  на подаването , издаването,регистрацията  и контрола  на разрешенията за оръжия :

–          Електронно подаване на документи за издаване на разрешителни за оръжия за физически и юридически лица

–          Електронно получаване  на разрешителни за оръжия за физически и юридически лица

–          Електронно подаване на уведомления за транспорт от юридическите лица

–          Електронна регистрация на покупката на газови  оръжия – от оръжейните магазини или  от физическите лица

–          Електронна регистрация на огнестрелните оръжия от оръжейните магазини при тяхната продажба

–          Електронна проверка от оръжейните магазини на издадени разрешения за оръжия

–          Електронно подаване от оръжейните магазини на справки за продадените огнестрелни  оръжия, газови оръжия  и боеприпаси

–          Известяване с СМС на физическите лица за изтичане на срока на разрешителното

–          Електронно подаване от вносителите на оръжия на всички данни за внесените оръжия заедно със серийните им номера (вкарване в електронната система на МВР, огромно улеснение за МВР )

–          Мотиви : Част от стратегията за електронно правителство . Надеждност , бързина , и антикорупционна мярка . Огромно улеснение.

Да не се продаде оръжие с фалшиво разрешение !

Добре дошли в 21 век !!!

 1. Да отпадне текста за „основателна причина ”, чл.58 , ал. 10– Мотив : Субективен  и корупционен фактор ! Как се доказва необходимостта от самоотбрана ?
 2. Да се позволи съхраняването на до 500 броя карабинни ловни патронина на една единица оръжие   и до 500 броя за всяка единица ловно гладкоцевно оръжие .(член 6 , ал.2- в момента са 100 броя за нарезни и 300 броя за гладкоцевно  )- Мотиви : Ограничението в момента не позволява законното  съхраняване на необходимите количества и води до масово нарушение на закона .
 3. Да може да се продава на чуждестранни физически лица срещу тяхно разрешение за закупуване на оръжие и след издаването на българско разрешение за закупуване на оръжие . Мотиви – Да се улесни работата с граждани на европейския съюз и извън него .
 4. В складовете към магазините и в самите магазина за оръжия и боеприпаси да се разрешава съхраняването на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия , както и за всеки калибър и размер на съчмите за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни производствени опаковки (кашон или кутия ) в количества не по-големи от 100 кг. за 20 м2 площ пропорционално , изчислени като барутно съдържание на боеприпаси .
 5. Освен количествата боеприпаси в складовете на магазините и самите магазини да се разрешава съхраняването до 20 кг. барут за 20 м2 площ пропорционално изчислени .

Нивата на звука при изстрел.

юни 24th, 2019 Явор Тодоров

С изменения в закона за ЗОБВВПИ се въведе „Създава се ал. 5:„(5) На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76“ Това е във връзка с опазването на слухът при стрелците. Супресор на български е заглушител. Заглушителите разрешени от закона заглушават с до 45 дб. Не до , а с до 45 дб. Или ако пушката дава 150 дб, то заглушителя може да свали максимално до 105 дб. При различните цеви и патрони шумът при изстрел е различен и съответно показанията на заглушаване са различни. Този проблем е решен, като всеки производител е маркирал и сертифицирал изделието си. Така всеки заглушител има характеристики, които го правят разрешен или забранен за притежание и/или употреба от граждански лица. Закона не предполага използването на домашно произведени, бутикови, поръчкови … заглушители. Тези изделия се закупуват с разрешително от служба КОС за придобиване и трябва да притежават съответният производствен сертификат, а поръчковите заглушители не притежават такъв. Отделно заглушителите попадат към основните части на ОО и притежаването/съхранение/транспорт без съответното разрешително се наказва от закона.  „22. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.) „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, супресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“

– граница на човешкия слух = 0 дцб.

– тих разговор = 52-56 дцб.

– изстрел от пневматично оръжие = 98 – 101 дцб.

– изстрел от карабина .22 LR = 130-131 дцб.

– изстрел от картечен пистолет (до 9 мм.) = 153-156 дцб.

– изстрел от пистолет (до 9мм Mag.) = 160-163 дцб.

– изстрел от карабина (до 8 мм.) = 165 – 170 дцб.

*****

– 110 dB е 2Х по-силен
– 120 dB e 4Х пъти по-силен
– 130 dB е 8Х пъти по-силен (над този граница се уврежда безвъзвратно слуха)
– 140 dB е 16Х пъти по-силен
– 150 dB е 32Х пъти по-силен
– 160 dB е 64Х пъти по-силен
– 170 dB е 128Х пъти по-силен
– 180 dB е 256Х пъти по-силен
– 190 dB е 512Х пъти по-силен
– 200 dB е 1024Х пъти по-силен

Разрешителни за носене и употреба на огнестрелно оръжие

юни 4th, 2019 Явор Тодоров

Редакцията е от 14 май тази година на страницата на МВР.

Услуга 231 – Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Правно основание:

ЗОБВВПИ – чл. 81

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец (Приложение 2) до директора на ГДНП, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

За самоотбрана, в заявлението се отразява информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие или се прилага служебна бележка, че лицето е държавен служител от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или служител от Бюрото по защита при главния прокурор, или военнослужещ от въоръжените сили, офицер или сержант от НСО, или служител по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или държавен служител от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация
За ловни цели се прилага билет за лов;
За спортни цели се прилага документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;

За всяко огнестрелното оръжие се прилага удостоверение за годност за употреба, когато не е ново;

Прилага се документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет са получили разрешение за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, заявление по образец (Приложение 2) за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.

В заявлението се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:

 1. Копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
 2. За всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие се прилага:
 •  За самоотбрана или служебни цели, в заявлението се отразява информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие или се прилага служебна бележка, че лицето е държавен служител от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или служител от Бюрото по защита при главния прокурор, или военнослужещ от въоръжените сили, офицер или сержант от НСО, или служител по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или държавен служител от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация
 • За ловни цели – билет за лов
 • За спортни цели – документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;
 • удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 • документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 • ако лицето е чужд гражданин – документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП заявление по образец (Приложение 1) с информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие в случай на самотбрана или служебни цели, придружено от:

 1. Билет за лов – за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;
 2. Две снимки с размер 1,5 на 2,5 см;
 3. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
 4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 5. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава членка.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява:

 • дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице;
 • дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg.

Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган.

Обжалване:

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:

kos_ear@mvr.bg

Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Услуга 1320 – Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Правно основание:

ЗОБВВПИ – чл. 86, ал.4

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.

Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:

Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

 • промяна на постоянния адрес,
 • промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете на юридически лица, спортни или ловни дружества, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
 • при придобиване на огнестрелно оръжие.

Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.

При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за носене и употреба.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.

Такса:

5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

Обжалване:

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Търсачка в оръжейният магазин.