Преструктуриране на Хилман?

декември 3rd, 2020 Явор Тодоров

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ХИЛМАН

Поради претоварване, в момента нямаме ресурс за обслужване на клиенти на едро.
Работим по преструктуриране на бизнесмодела си за да можем да ви предложим решение за партньорство в бъдеще.
Веднага като имаме такова решение, ще се свържем с вас чрез e-мейл и sms с нашето предложение.
Извиняваме се за неудобството.

Нови изменения в ЗОБВВПИ.

декември 3rd, 2020 Явор Тодоров

Акценти.

-Вече ще има и травматични оръжия.
§ 76. В допълнителните разпоредби в § 1 се създават т. 40, 41 и 42:
„40. „Огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е огнестрелно оръжие, специално проектирано и произведено, за да произведе изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него, с кинетична енергия не по-голяма от 91 джаула.
41. „Боеприпас за огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него.

– Газовите оръжия, които са произведени по старата техническа спефикация
може да се продават до 31.12.2022г.

– Срокът на подаване на уведомления за транспортиране се променя на един
ден

– Държавните служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“
и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на
правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и
военнослужещите от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО,
както и служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и държавните
служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за
защита на класифицираната информация, получили разрешение за
придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, могат да
закупуват боеприпаси за съответно притежаваното късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия след представяне на разрешението,
документ за самоличност и служебна карта.

– Разрешава се на граждани на страни извън ЕС да закупуват неогнестрелни
оръжия.

https://dv.parliament.bg/

Има един период от 6 месеца , в който може да се дооправят приетите закони .

Виж какво се сетихме по долу  .

Значи установих , че имаме два пропуска :

  1. Да не се подава и вади полицейско разрешение от МВР , когато има издадено разрешение за внос/износ  или трансфер за европейския съюз от Министерството на икономиката  .

Мотиви: в момента независимо , че се издава на МИ разрешение за внос/износ  или трансфер за европейския съюз е необходимо и издаване на разрешение от МВР . Това дублиране е напълно излишно и само затормозява фирмите и МВР с двойни дейности .Отпадането ще премахне огромна бумащина , която забавя ненужно търговския оборот и ще облекчи административната дейност  на МВР без това да занижи контрола по дейноста .

  1. Лицензираните фирми да не вадят разрешения за транспортиране помежду си .

Мотиви:  Това е абсолютна формалност и безсмислено натоварва търговците и МВР с дейност , която не подобрява контрола . Запазва се уведомлението на МВР един ден преди транспорта  , което е напълно достатъчно .

  1. Лимита за карабинните патрони да стане 500 броя от калибър .

Мотиви : В момента лимитите  за придобиване на карабинни патрони са ниски и те не отговарят на нуждите на ловците .

  1. Членовете на спортните федерации (IPSC  , Т-клас , Спортната стрелба ) да могат да си закупуват патрони за калибрите на притежаваните пистолети и карабини вписани в разрешенията им за спорт до 5 000 броя без да се издава разрешение от МВР .

Мотиви: В момента всеки спортист ползва на годишна база в порядъка на 20 000 – 30 000 патрона. Пречи се на спортната дейност със съществуващите  ограничения . То и в момента им е разрешено да снаражават  без лимитно патрони , колкото искат . А са ограничени покупките им на готови боеприпаси . Няма логика .

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБВВПИ Ноември 2020г.

ноември 27th, 2020 Явор Тодоров

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г.)

Обн. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г.

Проект: 054-01-87/03.09.2020 г.
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думите „констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 и маркиране“ се заменят с „издаване на констативен протокол и маркиране на оръжието от лицата по чл. 133“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Техническите спецификации за огнестрелното оръжие с ограничено действие трябва да гарантират, че същите не могат да бъдат преработени така, че да произведат изстрел с куршум или снаряд чрез действие на взривно вещество с боеприпас, различен от този, за който са проектирани и произведени. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.“
§ 2. В чл. 4а, ал. 4 думите „ремонт, извършва“ се заменят с „ремонт и лицата по чл. 133 извършват“ и се създава изречение второ: „Когато проверката се извършва от лицата по чл. 133, същите гарантират, че е налице ясно разделение на тези задачи и на физическите лица, които извършват дезактивирането.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и оръжейна сбирка“.
2. В ал. 2 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за самоотбрана“ се заличават, числото „51“ се заменя с „44“, а накрая се поставя запетая и се добавя „късоцевни огнестрелни оръжия с ограничено действие за самоотбрана с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие“.
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“;
б) в т. 2 числото „300“ се заменя с „500“;
в) в т. 5 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“;
г) създава се т. 7:
„7. за самоотбрана късоцевни огнестрелни оръжия с ограничено действие с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие.“
§ 5. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „автоматизиран“ се добавя „електронен“, а накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „и данни за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4“ се заменят със „с изключение на данни за разрешенията, отказите и удостоверенията, издадени по реда на глава втора“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Данните по ал. 2 се събират, съхраняват и обработват по електронен път.“
§ 6. (В сила от 25.02.2021 г.) Създава се чл. 11а:
Чл. 11а. (1) В Министерството на икономиката се създава и поддържа регистър на физическите и юридическите лица, получили разрешение или удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. данни за издадените разрешения по чл. 13, ал. 1, отказите за издаване и данните за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4;
2. данните, включени в разрешенията/удостоверенията, идентифициращи лицата, на които са издадени;
3. дата и номер на разрешението/удостоверението, чието действие е прекратено поради прекратяване дейността на лицето;
4. идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения/удостоверения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните и на предупредителните и сигналните оръжия;
5. данни за всички преработвания или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория;
6. данни за количествата взривни вещества и пиротехнически изделия и за броя огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, включени в издадените разрешения/удостоверения;
7. данни за бракувани и унищожени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпаси – обект на утилизация;
8. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон.
(3) Данните по ал. 2 относно взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра. Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за срок 30 години след датата на унищожаване на огнестрелните оръжия или основните компоненти.
(4) Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти може да бъдат предоставени при поискване на митническите органи за срок до 10 години след датата на унищожаване на огнестрелното оръжие или на основните му компоненти, а на органите на наказателното производство – за срок до 30 години.“
§ 7. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на дейностите по реда на глава втора“;
б) в т. 3 накрая се добавя „и издаване на разрешения и удостоверения за дейностите по реда на глава втора“.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 8а“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 8а“, а след думите „на МВР“ се поставя запетая и се добавя „средствата по ал. 1, т. 3 постъпват по бюджета на Министерството на икономиката“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Таксите по ал. 1 може да се заплащат по електронен път.“
§ 8. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Процедурата по искане и издаване на разрешение за производство може да се извършва по електронен път.“
§ 9. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 15, ал. 1 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 10. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 16 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 11. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 3 и 5 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 12. В чл. 17а, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 13. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 18 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
§ 14. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на икономиката“, а накрая се добавя „съобразно възложените с този закон и други нормативни актове функции на представените в комисията ведомства“.
3. В ал. 3 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
4. В ал. 5 думите „Директорът на ГДНП на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“, а след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 15. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ГДНП на МВР“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В ал. 2 думите „ГДНП на МВР“ се заменят с „Министерството на икономиката“, а след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
3. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“, а след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 16. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „ГДНП на МВР“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 17. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 2 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
3. В ал. 4 думите „Директорът на ГДНП на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
§ 18. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.
2. В ал. 3 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
3. В ал. 4 думите „съответния орган на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
4. В ал. 5 думите „чл. 11“ се заменят с „чл. 11а“.
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. (В сила от 25.02.2021 г.) В ал. 4 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
3. (В сила от 25.02.2021 г.) В ал. 5 думите „съответния орган на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
4. (В сила от 25.02.2021 г.) В ал. 6 думите „чл. 11“ се заменят с „чл. 11а“.
§ 20. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 34, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 21. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Боеприпаси кл. 1.4 съгласно препоръките на ООН за превоз на опасни товари могат да се съхраняват в складове за съхранение на оръжия, отговарящи на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията и в съответствие със Закона за опазване на околната среда.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Процедурата по искане и издаване на разрешение за търговия се извършва писмено или по електронен път.“
§ 22. В чл. 37 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 23. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 24. В чл. 40, ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 25. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 26. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 27. В чл. 45 ал. 2 се отменя.
§ 28. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „попълва“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „предоставя“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 29. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Подаването на заявление за издаване на разрешение за придобиване и/или съхранение на огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия и получаването на разрешението се извършват писмено или по електронен път.“
§ 30. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „законодателство на друга държава членка“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „получаване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 и 3 след думата „получаване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 31. Създава се чл. 53а:
Чл. 53а. За копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3 не се изисква издаването на разрешение за придобиване.“
§ 32. В чл. 54 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „уведомят“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 33. В чл. 55 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
§ 34. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „получаване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 3 след думата „издадено“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 4 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 35. Създава се чл. 56а:
Чл. 56а. (1) Лицата по чл. 56, ал. 1 – 3 могат да съхраняват копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, без да е необходимо да им се издава разрешение за съхранение.
(2) Лицата по чл. 56, ал. 1 – 3 могат да използват копия на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3 за културни цели, възстановки или спортни дейности след получаване на разрешение за носене и употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес на лицето.“
§ 36. В чл. 57, ал. 1 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
§ 37. В чл. 58, ал. 1, т. 10 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 38. В чл. 61, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 39. В чл. 62 в текста преди т. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 40. В чл. 63а в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 41. В чл. 64 в текста преди т. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 42. В чл. 65, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 43. В чл. 68 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „При постъпване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
3. В ал. 5 след думите „РУ на МВР“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 44. В чл. 69 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думите „пиротехнически изделия“ се добавя „се издават писмено или по електронен път и“.
§ 45. В чл. 70 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „получило“ се добавя „писмено или по електронен път“ и след думата „уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думата „представя“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 46. В чл. 71, ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 47. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „постоянно пребиваващи на територията на Република България“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 след думите „територията на друга държава членка“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 5 накрая се добавя „или съответния орган на третата държава, чийто гражданин е лицето“.
§ 48. В чл. 77 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ след думата „представят“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Подаването на заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси и получаването на разрешението се извършват писмено или по електронен път.“
§ 49. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „получават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 50. В чл. 78а, ал. 1 и 3 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
§ 51. В чл. 79 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В складовете към търговските обекти, както и в самите търговски обекти, лицата по ал. 1 могат да съхраняват боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни производствени опаковки (кашон или кутия) в количества, не по-големи от 100 кг за 20 м2 разгъната застроена площ пропорционално, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси.
(6) В складовете към търговските обекти, както и в самите търговски обекти, лицата по ал. 1 могат да съхраняват до 20 кг барут за 20 м2 разгъната застроена площ, пропорционално изчислени.
(7) Изискванията по Наредба № Iз-895 от 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия (обн., ДВ, бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 97 от 2016 г.) и по Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 23 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г. и бр. 56 от 2017 г.), както и изискванията за физическата им защита, регламентирани в Закона за устройство на територията, не се прилагат по отношение на обекти, в които се съхраняват единствено и само боеприпаси и барути с клас на опасност 1,4S.“
§ 52. В чл. 81 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, 2 и 5 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 6 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Физически лица, притежаващи разрешение за носене и употреба на късо нарезно огнестрелно оръжие за самоотбрана, могат да закупуват разрешеното количество боеприпаси за съответната единица огнестрелно оръжие.“
§ 53. В чл. 81а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „боеприпаси за тях“ се поставя запетая и се добавя „включително и карабини“.
2. В ал. 2 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 3 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 54. В чл. 83 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
2. В ал. 5 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 55. (В сила от 25.11.2023 г.) В чл. 84 се създава ал. 5:
„(5) В 7-дневен срок преди изтичане на срока на съответно разрешение органът, издал разрешението, известява по електронен път (чрез SMS или електронна поща) лицето, че срокът на разрешението изтича.“
§ 56. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „уведомява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „отразява“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 57. В чл. 87, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 58. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „водят“ се добавя „електронен“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 59. В чл. 96 се създава ал. 5:
„(5) Държавните служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО, както и служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, могат да закупуват боеприпаси за съответно притежаваното късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия след представяне на разрешението, документ за самоличност и служебна карта.“
§ 60. В чл. 99 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 4 навсякъде след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Оръжейна сбирка или част от нея може да бъде транспортирана и експонирана на изложения и експозиции от собственика си, който притежава разрешение за съхранение, получено по реда на този закон. Експонирането на сбирката или част от нея може да бъде за участие в културни мероприятия, научни и образователни събития. Транспортирането и експонирането на сбирката или част от нея става след подаване на заявление до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат експонирани оръжията, и получаване на разрешение за транспортиране. В заявлението се посочват: оръжията, които ще бъдат транспортирани и експонирани; периодът, за който ще бъдат експонирани; мястото, на което ще бъдат експонирани; маршрутът на транспортиране; данни за осигурена охрана.
(9) Подаването на заявление за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България и получаването на разрешението се извършват писмено или по електронен път.“
§ 61. В чл. 101 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 62. В чл. 102 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 63. В чл. 103, ал. 2 думите „три дни“ се заменят с „един ден“.
§ 64. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Неогнестрелни оръжия могат да бъдат транспортирани във вид на колетни пратки по всички видове транспорт единствено между търговци, притежаващи съответните разрешения за търговия, при спазване на строги изисквания за опаковане и съхранение.“
§ 65. В чл. 120 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да закупуват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване и с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи, след предварително писмено съгласие от МВР.
(6) Лица, пребиваващи на територията на други държави, могат да закупуват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване, издаден от съответния компетентен орган на държавата, в която са пребиваващи, след предварително писмено съгласие от МВР.“
§ 66. В чл. 121 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „след получаване на“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
3. В ал. 9 след думата „представя“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 67. В чл. 121а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „получаване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „ГДНП на МВР“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 68. В чл. 122 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „получаване“ се добавя „писмено или по електронен път“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 69. В чл. 124 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „писмено“ се добавя „или по електронен път“.
2. В ал. 4 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.
§ 70. В чл. 132 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „огнестрелните оръжия“ се добавя „дезактивирането и маркирането на дезактивираните оръжия“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 71. В чл. 145, ал. 1, т. 3 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.
§ 72. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „полицейските органи“ се заменят с „органите“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Условията и редът за осъществяване на контрол от комисията по чл. 19, ал. 2 върху дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 1 се определят с наредба на министъра на икономиката.“
§ 73. В чл. 162 ал. 1 и 3 се отменят.
§ 74. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „полицейските органи“ се заменят с „органите“, а накрая се добавя „а за нарушения по глава втора – и от министъра на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица“.
2. В ал. 2 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя „или министъра на икономиката“, а думата „него“ се заменя с „тях“.
§ 75. (В сила от 25.02.2021 г.) В чл. 216, ал. 1 в изречение първо след думата „постановление“ се добавя „издадено от орган на МВР“ и думите „в МВР“ се заличават, а в изречение второ думите „на МВР“ се заличават.
§ 76. В допълнителните разпоредби в § 1 се създават т. 40, 41 и 42:
„40. „Огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е огнестрелно оръжие, специално проектирано и произведено, за да произведе изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него, с кинетична енергия не по-голяма от 91 джаула.
41. „Боеприпас за огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал – каучукова/гумена смес без метална сърцевина и/или метални елементи в него.
42. „Оръжейна сбирка“ е сбирка от огнестрелни и/или хладни оръжия, които не се явяват културни ценности по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 2 от Закона за културното наследство.“
§ 77. (В сила от 25.02.2021 г.) В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 18 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на образците на документи, издавани по реда на глава втора, които се утвърждават със заповед на министъра на икономиката“.
2. В § 31 след думите „Министерския съвет“ се поставя запетая и се добавя „министъра на икономиката“.
§ 78. В Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 37 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 67, ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
2. В § 68:
а) в ал. 2 след думите „за културни цели“ се добавя „или спортни дейности“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Копията на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, употребявани за културни цели, се обезопасяват само при наличие на конструктивна възможност за това.“

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 79. Издадените до влизането в сила на този закон разрешения и удостоверения по реда на глава втора запазват действието си.
§ 80. Неприключилите до три месеца след обнародването на този закон производства по издаване на разрешения или удостоверения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се довършват по досегашния ред.
§ 81. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон информацията от регистъра по чл. 11, отнасяща се до дейностите по глава втора, и архивът, съхраняван в ГДНП на МВР, се предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на икономиката, като ГДНП на МВР запазва копие на същите.
§ 82. (1) В срок до три години от влизането в сила на този закон Министерството на вътрешните работи създава електронния регистър по чл. 11.
(2) В срок до три години от влизането в сила на този закон Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката осигуряват техническа възможност за подаване, получаване и издаване на съответните документи по закона по електронен път.
§ 83. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на икономиката издава наредбата по чл. 152, ал. 4.
§ 84. (1) Параграфи 5 – 11, § 13 – 18, § 19, т. 2, 3 и 4, § 20, 72, 74, 75 и 77 влизат в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
(2) Параграф 55 влиза в сила три години след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
––––––––-
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
+++++++++++++++++++++++
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696097

Бърз преглед на мембрана Nordblanc waterproof jacket LOCK.

октомври 30th, 2020 Явор Тодоров

Мембраната на Нордбланк е с характеристики 15000 мм издръжливост на вода и 15000 мм/24 парообмен. Доволен съм от якето. Изпробвано в умерен дъжд и за 2 часа нямаше проблем с топло обмена или водоустойчивостта. Трябва да имате предвид, че размерът е леко уголемен с около един номер (според зависи … четете нататък). Ако харесвате силуетното носене си вземете номер по-малък от обичайният, при структура на екипировката – термо блуза, полар и мембрана. Ако вземете вашият размер ще седи торбеста при кофигурацията – термо блуза, полар и мембрана. Това е мембрана и се носи , като последен, външен слой най-често есен до пролет. Ако сте зимата с пухенка/ватенка на втори слой, няма да е торбест изгледът ви при ваш размер. Мембраната е лека (шушлеково яке). Външният и вътрешният слой са за предпазване на мембраната вътре и нямат топлещ ефект. Яката е висока, но комфортно. Много ме харесаха циповете под мишниците, които са с мрежа. Така се регулира по-добре  според атмосферните условия в момента. Качулката е с корекция на дълбочината, но не и на дължината. Козирката ми идва леко дълга. Шевовете са подлепени естествено. На гърбът, на нивото на плешките има сектор за проветрение. Той е статичен и постоянен, без възможност за затваряне или отваряне. Цената  и 150 лв, която за 15к е много добра оферта. Закупена е онлайн от тук

Добавка. Последният преход ме валя 5 часа умерен дъжд, като мембраната се справи отлично. Панталонът и обувките се предадоха на 4тия час във хвойните, но мембраната издържа.

Mens waterproof jacket LOCK – NBSJM6601

This jacket is made especially for all fans of spring trips to nature. It is ideal for light hiking, other outdoor activities and for a walks in the city. Thanks to the lightweight fabric it is easy to pack. Lightweight TERATEX® 15000 protects you from unexpected rain and wind. Waterproof zips and taped seams improve the waterproofness of the jacket. It is equipped with mesh lining and ventilation under the armpits. Whether you go along the road during the night or you want to go cycling, security reflective elements will make sure you are always seen by drivers.

Surface material: 100% nylon – TERATEX® 15000, water column 15000 mm, breathability 15000 g
Lining: 100% polyester


Taped seams

Taped seams are applied to fully cover holes created by needle during sewing process. This makes product fully waterproof also in all taped seams.

Reflective elements

High-visibility features considerably increase your safety in low light conditions as well as when it’s dark.

Elastic

Farbic stretch enables a free range of movement and maximum comfort during any activity.

Breathable

Helps regulate your body temperature and provides perfect comfort in any weather.

Waterproof

Water resistance will protect you from changeable weather conditions, will keep you dry and will allow you to enjoy the power of moment to the max.

Windproof

Resists strong wind chills and keep you comfortable even in extreme weather conditions and difficult situations.

Windproof

waterproof zips

ventilating zips

taped seams

reflective safety details

TERATEX® 15000 Membrane CoreDurable membrane fabric, which is highly waterproof and breathable. Easily protects against unpredictable weather. Eliminates the windchills and excels in water repellency. The product from this fabric is suitable for all challenging and extreme sports activities.

Търсачка в оръжейният магазин.